ABECEDA FINANCIÍ – future, alebo termínový kontrakt na trhu s kapitálom a surovinami

Futures sú derivátové finančné zmluvy, ktoré zmluvným stranám ukladajú povinnosť previesť aktíva vo vopred stanovenom budúcom dátume a cene. Kupujúci musí kúpiť alebo predávajúci predať podkladové aktívum za stanovenú cenu bez ohľadu na aktuálnu trhovú cenu k dátumu vypršania platnosti.

Futures (- to je jednotné číslo aj množné číslo; iné názvy: future (jednotné číslo, futures množné číslo), futurita, kontrakt future(s), operácia future(s), futuritný kontrakt, futuritná operácia, futuritný obchod; termínový kontrakt) je zmluva medzi dvomi stranami uzatvorená v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké podkladové aktívum v štandardizovanom, teda  určenom čase v budúcnosti za cenu určenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje v štandardizovanej podobe (najmä štandardizovanom množstve) na burze.

Slovenskejší je pojem zmluva o termínovom obchode (o termínovom obchode v najširšom zmysle, teda o nákupe/predaji či výmene nejakého aktíva či inej výhody v budúcnosti, ale na základe podmienok, ktoré sú dohodnuté v deň podpisu)

Medzi podkladové aktíva patria fyzické komodity alebo iné finančné nástroje. Futures kontrakty podrobne opisujú množstvo podkladového aktíva a sú štandardizované, aby sa uľahčilo obchodovanie na termínovej burze. Futures je možné použiť na zaistenie alebo obchodné špekulácie.