Základné typy portfólií podielových fondov

Podľa toho na nákup akých cenných papierov sa orientujú jednotlivé fondy sa á rozlíšiť niekoľko základných typov portfólií. Podľa toho aké finančné nástroje nakupujú jednotlivé fondy, rozlišuje miera rizika a možný výnos (zisk). Portfólio je je určitá zostava, súbor akcií, dlhopisv a iných cenných papierov v majetku jedného investora. Portfólia sú držané a riadené priamo investorom poverenými finančnými profesionálmi.

Fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu, teda dlhových cenných papierov s lehotou splatnosti menšou ako jeden rok. Ide väčšinou o termínované vklady komerčných bánk, centrálnych bánk alebo o štátne pokladničné poukážky. Cenné papiere s lehotou splatnosti menšou ako jeden rok, ktoré sa obchodujú na verejných trhoch, vo vyspelých krajinách vydáva nielen štát ale aj podniky. Fondy peňažného trhu sa považujú za veľmi bezpečné, pretože cenné papiere, ktoré nakupujú vydáva štát alebo banky. Fondy finančného trhu sú vhodné pre konzervatívnych investorov, ktorý uprednostňujú si vyberú radšej najnižšie výnosy, lebo je s nimi spojené takmer žiadne riziko a súčasne majú kedykoľvek dostupné peniaze. Príjmom týchto fondov sú úroky (výnosy).

Dlhopisové fondy investujú do dlhových cenných papierov s lehotou splatnosti viac ako rok. Dlhopisy vydávajú štáty, banky, podniky, orgány samosprávy. Hoci sú dlhopisy o niečo rizikovejšie ako nástroje peňažného trhu, stále sa dajú považovať za relatívne bezpečné cenné papiere. Dlhopisové fondy sú určené pre konzervatívne orientovaných investorov. Peniaze v dlhopisovom fonde treba ponechať najmenej jeden rok. Príjmov týchto fondov sú úroky (výnosy) za požičané peniaze.

Akciový fond investuje do majetkových cenných papierov – akcií. Ide o najrizikovejší fond, ktorý môže priniesť nadštandardné výnosy. Je určený pre investorov, ktorí sú schopní investovať finančné prostriedky na dobu päť a viac rokov. Príjmom týchto fondov môžu byť dividendy a zisky v prípade rastu cien akcií (kapitálový výnos).

Zmiešaný (vyvážený) fond investuje do súčasne aj do dlhových cenných papierov, ale aj do majetkových cenných papierov. Pomer medzi nimi je vopred stanovený. Tieto fondy sa snažia dosiahnuť vyššie výnos ako dlhopisové fondy, pretože kalkulujú nielen so stálymi príjmami z dlhových cenných papierov, ale súčasne aj s kapitálovým výnosom.

Podľa skladby cenných papierov vo fonde existujú dva základné typy portfólií – rastové a príjmové.   Rastové portfólio je orientované na rýchlo rastúce akcie, ktorých ceny stúpajú. Príjmové portfólio je orientované na výnosy vyplácaných úrokov a dividend. Okrem toho sa fondy môžu orientovať na rôzne krajiny, sektory ekonomiky, rôzne typy firiem – veľké podniky, malé a stredné podniky, alebo špecializované finančné nástroje – opcie, termínované kontrakty, indexy, fondy obchodované na burze a iné aktíva.