Vzájomné ohováranie politikov v sociálnych sieťach

BRATISLAVA – Politici jeden o druhom hovoria, že spáchali vlastizradu. Ich výroky opakujú obyvatelia v digitálnom prostredí, v sociálnych sieťach. 

Čo je to vlastizrada? Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.  To hovorí Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) v § 311.

Trestné činy, ktoré sú uvedené v druhej časti, siedmej hlave Trestného zákona:

1.       Vlastizrada (Trestný zákon)

2.       Úklady proti Slovenskej republike (Trestný zákon)

3.       Teror (Trestný zákon)

4.       Záškodníctvo (Trestný zákon)

5.       Sabotáž (Trestný zákon)

6.       Vyzvedačstvo (Trestný zákon)

7.       Ohrozenie utajovanej skutočnosti (Trestný zákon)

Existujú aj Úklady proti Slovenskej republike (Trestný zákon). Čo je to?

(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi

a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo

b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

c) ako člen nebezpečného zoskupenia,

d) ako verejný činiteľ, alebo

e) za krízovej situácie. Tak hovorí Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 312.

Okrem toho politici jeden o druhom hovoria, že niekto je agent.

O tom hovorí pojem vyzvedačstvo Trestného zákona.

Kto sa teda zaoberá vyzvedačstvom?

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo

b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

To hovorí Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) v § 318.

Ani jeden slovenský súd nerozhodol o to, že niekto vy spáchal trestné činy vyzvedačstva, alebo vlastizrady. Výroky politikov, ale aj obyvateľov sú nepravdivé.