Vystúpenie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka na konferencii

BRATISLAVA – OČAKÁVANÝ VÝVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY V ROKU 2024.

Dámy a páni,

po dvadsiaty siedmy raz sa stretávame, aby sme prezentovali náš pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky Slovenska – tentokrát pre nastupujúci rok 2024. Slovenská obchodná a priemyselná komora viac ako štvrťstoročie prináša svoj kontinuálny pohľad jednak na  celkové globálne prostredie priamo či nepriamo ovplyvňujúce ekonomickú realitu našej krajiny, stav a vývoj Európskej únie, ktorej integrálnou súčasťou sme od 2004, a najmä náš názor na súčasný stav a perspektívy ekonomiky Slovenskej republiky.

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim tak zvraty v medzinárodnom, ako aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny. Svet sa dynamicky mení a meníme sa v ňom aj my na Slovensku.

Žiadny vývoj nie je priamočiary a ten náš, v dôsledku výraznej otvorenosti našej ekonomiky, veľmi senzitívne reaguje na zmeny, krízy, klimatické zmeny, pandémie či vojnové konflikty a napätia v kľúčových oblastiach sveta. Toto konštatovanie plne platí aj pre rok 2024. Svet sa mení v jeho rôznych aspektoch – mení sa politicky, klimaticky, hodnotovo a vzťahovo a toto všetko v plnej miere ovplyvňuje
globálnu i lokálnu ekonomiku, ako aj každodenný život spoločnosti a jednotlivca.

Určite rok 2024 bude rokom veľkých výziev, ale aj kumulácie neriešených či zle riešených problémov predchádzajúceho obdobia. Musíme sa vrátiť do štandardnej situácie v medzinárodnom obchode, ktorý je za ostatné obdobie vážne narušený sankciami a ďalšími politickými či
ekonomickými prekážkami. Medzinárodný obchod či investície potrebujú jasné pravidlá a dlhodobú stabilitu, nenarúšanú obchodno-politickými prekážkami.

Takáto politika je krátkozraká a nemá víťaza, porazení sme všetci. Ide to na úkor kvality života a kontinuity vývoja na našej planéte. Slovensko sa na začiatku roka 2024 nachádza v zložitej vnútropolitickej a ekonomickej situácii. Po roku 2023, kedy sa u nás vystriedali 3 vlády, čo určite neprispelo ani k politickej, ani ekonomickej stabilite, pokračuje vnútropolitické koalično-opozičné napätie, ktoré odvádza hlavnú pozornosť od skutočných problémov spoločnosti najmä v ekonomickej a sociálnej oblasti.

V situácii, v ktorej sa nielen Slovensko, ale aj Európska únia nachádza, to znamená stratu energie a síl potrebných na konsolidáciu ekonomiky či realizáciu potrebných a nevyhnutných zmien v rámci európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce. Absencia slušnej a pragmatickej komunikácie naprieč politickým spektrom oslabuje Slovensko ako krajinu a aj jeho ekonomiku a je spolu s nepriaznivým demografickým vývojom a pomerne silným migračným pohybom mladej a strednej generácie jedným z hlavných rizík nielen budúceho, ale už aj súčasného vývoja Slovenskej republiky.

V súčasnosti na Slovensku najmä smerom k mladej generácii je vytvorené pomerne silné demotivačné prostredie, čo v kombinácii s celoeurópskou demografickou situáciou vedie k poklesu počtu obyvateľov Slovenska ako celku, nehovoriac o demografickej situácii vo viacerých regiónoch Slovenska. Tu je spoločná zodpovednosť celého politického spektra, mimovládnych organizácií, ako aj
samotnej podnikateľskej sféry.

Každá krajina je politickou, ekonomickou, sociálnou a spoločenskou mozaikou. Pokiaľ má byť krajina úspešná, všetky časti tejto mozaiky musia do seba zapadať. Ideálne riešenia sú zriedkavé, avšak dobré pragmatické riešenia sú dosiahnuteľné. Pri hľadaní takýchto riešení sa
každý musí zrieknuť časti svojho ega a straníckosti.

Najhoršou politikou je politika ignorácie, neúcty a podceňovania tých druhých a najmä slabších či spoločensky a sociálne odkázaných. Hľadajme to, čo nás spája, a nie iba to, čo nás rozdeľuje, nie nenávisť, ale cesty napĺňania ambícií našej krajiny a národa, a nie iba svojich vlastných snov. A napokon cesty, ktoré nás všetkých budú motivovať mať túto krajinu nielen rád, ale aj niečo pre ňu pozitívne urobiť.

Bratislava 25. januára 2024.