Volodymyr Zelenskyj podpisuje zákon, ktorý legalizuje výrobu GMO produktov na Ukrajine

KYJEV – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákon o štátnej kontrole nad uvádzaním geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a ich produktov na trh.

Podľa informácií uvedených v dokumente návrhu zákona č. 5839 zverejnenom na webovej stránke Najvyššej rady bol zákon 12. septembra vrátený do parlamentu s podpisom hlavy štátu.

Dokument ustanovuje právny a organizačný rámec štátnej regulácie činností genetického inžinierstva, zabezpečenia ekologickej, genetickej, potravinovej a biologickej bezpečnosti štátu a štátnej kontroly uvádzania GMO a výrobkov z nich na trh.

Zákon poskytuje definície pojmov ako „geneticky modifikovaný organizmus“, „geneticky modifikovaný produkt“, „GMO produkt ako potravinový produkt“ a okrem iných ustanovení zavádza aj štátnu registráciu GMO.

Pred prijatím zákona v druhom čítaní došlo k jeho novelám, ktoré zahŕňajú zákaz pestovania a dovozu GM kukurice a päťročný zákaz pestovania geneticky modifikovanej cukrovej repy a repky.

Dokument zavádza komplexnú úpravu právnych a organizačných základov činností genetického inžinierstva prostredníctvom štátneho dozoru (kontroly) nad využívaním geneticky modifikovaných organizmov a obehu GM produktov.

Návrh zákona tiež vymedzuje právomoci orgánov štátnej správy, aby nedochádzalo k duplicite funkcií v oblasti nakladania s GMO, zlepšuje systém hodnotenia rizík GMO z hľadiska ich potenciálneho vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, zavádza európske mechanizmy štátnej registrácie GMO, posilňuje požiadavky na označovanie GM produktov, zavádza pravidlá pre ich vyhľadanie, posilňuje vládnu kontrolu v oblasti nakladania s GMO a stanovuje zodpovednosť za porušovanie legislatívy v tejto oblasti.

Ako bolo oznámené, Najvyššia rada schválila tento návrh zákona v záverečnom čítaní počas plenárneho zasadnutia 23. augusta.