Veronika Vančo-Véghová: štúdia o nedostatku pracovnej sily, ktorý vzniká už počas štúdia

 BRATISLAVA  – Slovensko čelí stále väčšiemu nedostatku pracovnej sily vo všetkých sektoroch.

Napísala to Veronika Vančo – Véghová z katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v analýze “Pracovná sila na Slovensku: nedostatok, ktorý vzniká už počas štúdia.” v časopise Monitor hospodárskej politiky.

“Prekonaná pandémia ešte viac zvýraznila niektoré štrukturálne nedostatky na trhu práce v dôsledku výrazného nárastu dopytu po tovaroch a službách. Podľa prieskumu OECD je počet voľných pracovných miest v EÚ najvyšší za posledných 10 rokov a v niektorých prípadoch dokonca vyšší ako pred pandémiou.” Píše Veronika Vančo – Véghová.

Autorka dodáva, že “vyspelé ekonomiky krajín EÚ trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Medzera na pracovnom trhu nie je len odrazom schopností ale napríklad nedostatočných miezd, nízkej životnej úrovne, vysokých cien alebo menej kvalitného vzdelania. Tým, že je Slovensko popredným „exportérom“ študujúcej mládeže (ktorá nemá motiváciu vrátiť sa so svojim nadobudnutým vzdelaním), sa u nás prehlbuje nedostatok vhodnej pracovnej sily už v čase prípravy na profesiu. ”

Podľa Veroniky Vančo – Véghovej podpora vzdelávania a mobility mladých ľudí môže znižovať a aj znižuje náklady domovskej krajiny na vzdelanie osôb, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budú patriť do kategórie vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale taktiež podporujú domovskú krajinu migranta v takzvaných brain gain, čo znamená, že migrant získava schopnosti, zručnosti a znalosti v hostiteľskej krajine, ktoré neskôr po návrate zúročí v domovskej krajine a prispeje tak k jej hospodárskemu
rastu.

Podľa prieskumov však mnohí mladí ľudia ostávajú v zahraničí a preto je potrebné domáci pracovný trh „zaplniť“ zahraničnou pracovnou
silou.Slovensko čelí stále väčšiemu nedostatku pracovnej  sily vo všetkých sektoroch. Najvýraznejšie medzery vznikajú v logistike, výrobe a automobilovom priemysle, ktorý je hnacou silou slovenskej ekonomiky.

Do krajiny prichádza nová pracovná sila napríklad  z Rumunska, Maďarska, Poľska, Bulharska a vzhľadom na súčasnú situáciu je značný podiel zahraničných pracovníkov aj z Ukrajiny. Slovensko si za svoju cieľovú destináciu vyberajú pracovní migranti, ktorých príjem v domovskej krajine je nižší ako u nás. Slovenské firmy momentálne hľadajú pracovníkov pre domáci trh najmä v krajinách mimo Európskej únie, konkrétne v postsovietskych krajinách. Faktom ostáva, že mzda na Slovensku výrazne zaostáva za platovými podmienkami v západných krajinách Európskej únie, preto je pre Slovákov výhodnejšie odísť než ostať.

Nedostatok pracovnej sily a migráciu kvalifikovaných jednotlivcov je potrebné riešiť prostredníctvom rôznych opatrení, keďže tieto problémy môžu mať vplyv na ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Jedným zo spôsobov, ako riešiť nedostatok pracovnej sily, je zlepšenie vzdelávacieho systému. Slovensko investuje do vzdelávania a snaží sa zvýšiť kvalitu výučby na všetkých úrovniach.

Cieľom je pripraviť študentov na vstup do pracovného trhu a zabezpečiť, aby mali potrebné zručnosti a kvalifikáciu. Zlepšením vzdelávania sa očakáva väčší počet kvalifikovaných pracovníkov. Okrem toho sa krajina snaží podporovať odborné vzdelávanie a prípravu, čím sa zvýši prístup k praktickým zručnostiam a zamestnateľnosti študentov.

“Odborné vzdelávanie môže vytvoriť viac kvalifikovaných pracovníkov priamo na Slovensku a zabezpečiť, aby mali relevantné zručnosti potrebné pre trh práce.” Konštatuje Veronika Vančo – Véghová.

Ďalším dôležitým aspektom je zlepšenie pracovných podmienok a mzdy. Aby si Slovensko udržalo kvalifikovaných pracovníkov, musí zvýšiť atraktivitu práce na Slovensku. To znamená zlepšiť pracovné podmienky a mzdové ohodnotenie. Vyššie platy a lepšie benefity môžu motivovať ľudí zostať v krajine a prilákať potenciálnych zamestnancov.

Prilákanie zahraničných investícií je tiež cesta, ktorá môže vytvárať nové pracovné príležitosti a zlepšiť ekonomiku krajiny. Zahraničné spoločnosti môžu priniesť kvalifikovaných pracovníkov a poskytnúť im možnosť zamestnať sa na Slovensku bez potreby emigrácie. Nové zahraničné investície sú preto prioritou slovenskej vlády. Uvedené opatrenia je potrebné neustále monitorovať a prispôsobovať podľa potrieb trhu práce a ekonomických podmienok. Situácia v oblasti pracovnej sily a migrácie je dynamická, a preto je nevyhnutné, aby
sa opatrenia prispôsobovali a aktualizovali, aby účinne riešili tieto problémy