Priemysel po dvoch mesiacoch poklesu opäť medziročne vzrástol, v pluse bolo až trinásť z pätnástich domácich priemyselných odvetví

BRATISLAVA – Slovenský priemysel sa v novembri 2021 dostal do plusových čísiel a vykázal medziročný rast o viac ako 4 %. Zároveň o takmer 7 % prekonal aj hodnoty spred pandémie.

Medziročný pokles sa prejavil len v najsilnejšom odvetví priemyslu, výrobe dopravných prostriedkov a v menej podstatnej ťažbe a dobývaní. Na produkciu z novembra 2019 sa ešte nepodarilo dotiahnuť šiestim z 15 priemyselných odvetví.

Priemyselná produkcia sa po dvojmesačnom prepade do záporných čísiel v novembri znova medziročne zvýšila o 4,3 %. Ešte výraznejšie, a to o 6,7 % sa jej podarilo prekonať aj predkovidovú úroveň (november 2019). Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia medzimesačne zvýšila o 3,5 %.

Pandémia a jej dopady spôsobili špecifické výkyvy priemyselnej produkcie v jednotlivých mesiacoch roka 2020, preto ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s hodnotami pred pandémiou, teda s novembrom 2019.

Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenala dodávka elektriny a plynu (o 11,7 %). Výrazné medziročné nárasty vykazuje toto odvetvie nepretržite už od júna 2020. Dvanásty mesiac za sebou pokračovalo aj navýšenie vo výrobe strojov a zariadení (o 15,3 %). K rastu celkovej priemyselnej produkcie prispela aj výroba kovov a kovových konštrukcií (o 11,5 %) a výroba výrobkov z gumy a plastu (o 9,8 %). Tieto štyri odvetvia pomerne výrazne prekročili aj produkciu z novembra 2019.

Celkovú produkciu priemyslu ovplyvňoval naďalej pokles vo výrobe dopravných prostriedkov (o 10,8 %) a v ťažbe a dobývaní (o 19 %). Prepad výroby dopravných prostriedkov sa napriek nedostatku výrobných materiálov v automobilovom priemysle tretí mesiac zmierňuje. V novembri dosiahol medziročný pokles výroby už len o 11 %, kým v auguste to bolo až 33 %. Na dorovnanie produkcie z novembra 2019 chýbalo necelých 8 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2020 zvýšila produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 15,3 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 12,4 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 12,3 % a výroba pre medzispotrebu o 6,7 %. Nižšia bola produkcia investičných prostriedkov o 3,2 %.

Od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 10,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 10,5 %. Minulý rok za rovnaké obdobie to bol pokles o 10,3 %.

Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 22,2 %), výrobe strojov a zariadení (o 23,9 %), dodávke elektriny a plynu (o 12,9 %), výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov (o 11,4 %) a vo výrobe dopravných prostriedkov (o 4,2 %). Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní (o 3,8 %), výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 2,4 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov (o 0,8 %).

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba pre medzispotrebu o 13,4 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 13 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 10,2 %, produkcia investičných prostriedkov o 9 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 5,1 %.