Verejná mienka: Levada centrum tvrdí rozpoltenosť

MOSKVA – Polovica opýtaných sleduje situáciu okolo Ukrajiny, no ich podiel naďalej postupne klesá. Podpora akcií ruských ozbrojených síl na Ukrajine zostáva vysoká, v tejto otázke nenastali žiadne výrazné zmeny.

Vyplýva to z výsledkov výskumu verejnej mienky Lavada centrum v Moskve.

Spoločnosť bola takmer rovnako rozdelená v otázke, či pokračovať v ofenzíve alebo začať rokovania. Stále rastie dôvera, že „špeciálna operácia“ potrvá viac ako šesť mesiacov.

Podiel ľudí, ktorí pozorne sledujú situáciu okolo Ukrajiny, naďalej klesá: 21 % ich sleduje „veľmi pozorne“ (25 % v júli, 29 % v marci) a ďalších 30 % „skôr pozorne“ (31 % v júli, 35 % v r. marec).

Najviac sledujú udalosti súvisiace s Ukrajinou respondenti zo staršej vekovej skupiny (55 a viac rokov) – pozorne sleduje 69 %. Vo vekovej skupine od 40 do 54 rokov ju pozorne sleduje 55 % opýtaných, vo veku 25 až 39 rokov – tretina, od 18 do 24 – 28 %.

Znížila sa aj miera obáv z udalostí na Ukrajine, v auguste ich znepokojuje 74 % opýtaných: 37 % má veľké obavy (v júli – 44 %, v marci – 46 %), ďalších 37 % má skôr obavy (v júli – 37 %, v marci 36 %).

Najväčšie obavy sú typické pre respondentov vo veku 55 rokov a starších: medzi nimi je to, čo sa deje, veľmi znepokojených 55%, skôr znepokojených – 32%. Najmladší respondenti sú najmenej znepokojení tým, čo sa deje: 14 % má veľké obavy a 39 % skôr obavy.

Najvyššiu podporu pre akcie ruských ozbrojených síl na Ukrajine pozorujú u staršej vekovej skupiny – 85% podpora; najmenšia je charakteristická pre mladých respondentov (18 – 24): medzi nimi podporu vyjadruje 65 % opýtaných.

Približne polovica opýtaných (53 %) sa zároveň domnieva, že väčšina ľudí na svete zastáva rovnaký názor na „špeciálnu operáciu“ ako oni. Medzi respondentmi vo veku 55 a viac rokov je podiel rovnakých odpovedí 64 %. Najmenej (35 %) ľudí s týmto názorom je medzi respondentmi vo veku 18-24 rokov. Spomedzi tých, ktorí podporujú akcie ruských ozbrojených síl na Ukrajine, sa 64 % domnieva, že väčšina Rusov zastáva rovnaké názory ako oni. V skupine respondentov, ktorí nepodporujú kroky Ozbrojených síl Ruskej federácie, sa o niečo viac ako štvrtina (27%) domnieva, že väčšina sa drží ich názorov, 43% – že názory sú rozdelené na polovicu, 19% – že väčšina zastávať opačné názory.

V otázke, či je potrebné pokračovať v nepriateľských akciách alebo začať rokovania, bola spoločnosť rozdelená takmer rovnako: približne polovica opýtaných (48 %) sa domnieva, že je potrebné pokračovať v nepriateľských akciách, o niečo menej (44 %) – že mierové rokovania by sa malo začať. Prvé miesto prevláda medzi staršími vekovými skupinami – 40-54 roční (53 %) a 55-roční a starší (55 %). Vo vekových skupinách 18-24 a 25-39 rokov je situácia opačná: Najväčšej podpore sa teší postoj k potrebe začať mierové rokovania.