Veda, výskum, inovácie, umelé chemické potraty

Milan Remiš, ktorý je členom Monitorovacieho výboru Operačného programu výskum a inovácie Európskeho regionálneho fondu, ktorý zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má zachovávať mlčanlivosť. Vzťahuje sa na neho odpoveď hovorkyne ministerstva Andrei Pivarčiovej.

„Na základe článku 5, odseku 9 a 14 štatútu monitorovacieho výboru, člen monitorovacieho výboru a pozorovateľ monitorovacieho výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme výboru nemožno oznamovať iným osobám.“ Konštatuje odpoveď ministerstva.

Milan Remiš je členom monitorovacieho výboru podľa zoznamu členov z februára tohto roku. Monitorovací výbor je orgán, ktorý preskúmava realizáciu a pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov Operačného programu Výskum a inovácie.

Zavádzanie a monitorovanie operačného programu sa robí v súlade s dokumentom „Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Monitorovací schvaľuje Hodnotiace a výberové kritériá. Pri hlasovaní ich musí schváliť viac ako dve tretiny členov monitorovacie výboru. Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov podlieha neustálym aktualizáciám. Konštatuje
stanovisko ministerstva

Monitorovací výbor Operačného programu výskum a inovácie Európskeho regionálneho fondu zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu, ktoré sa týka viacerých európskych fondov. Výbor má k dnešnému dňu 67 pozorovateľov a 4 pozorovateľov.

Milan Remiš zastupuje v monitorovacom výbore občianske združenie Fórum života. Informácie o občianskom združení Fórum života nájdete na adrese www.forumzivota.sk . Občianske združenie sa nezaoberá ani výskumom a ani inováciami. Tlačová agentúra Slovenskej republiky 15. decembra 2007 prinieslo správu občianskeho združenia, v ktorej kritizuje štát, ktorý chce „uviesť na trh tabletky spôsobujúce umelý chemický potrat, zaviesť neprijateľnú liberálnu sexuálnu výchovu, snahu donútiť všetky gynekologické zdravotnícke zariadenia na Slovensku, aby robili potraty a asistovanú reprodukciu. “Pre Fórum života je tiež neprijateľná snaha o obmedzenie výhrady svedomia v týchto zariadeniach a podporovanie selektívnej eugeniky embryí.” Napísalo občianske združenie Fórum života.

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Remišová je s Milanom Remišom je spolumajiteľkou firmy Papageno, s. r. o. Podľa elektronického výpisu z obchodného registra sa firma zaoberá poradenstvom v oblasti finančných prostriedkov, ktoré poskytuje Európska únia.

Spoločnosť Papageno, s. r. o. v roku 2015 uzavrela 44 zmlúv s organizáciami, ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Celková hodnota kontraktov je 24284,95 EUR. Všetky zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv.

Veronika Remišová 27. marca 2019 napísala, že jej manžel má vedecké vzdelanie a dlho pracoval v oblasti podpory vedy a inovácií. Do monitorovacieho výboru ho nominovala Komora mimovládnych neziskových organizácií pred jej vstupom do politiky.
„Môžete útočiť na mňa, som verejne činná osoba. Útočiť však na môjho manžela, ktorý sa vo voľnom čase venuje zlepšeniu podmienok vo vede a výskume je pod úroveň. No napriek tomu budem pokračovať, pretože ak vytrváme, spravodlivosť musí zvíťaziť.“ Napísala  v sociálnej sieti 27. marca 2019.

Spravodlivosť je morálny princíp morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej normy, cnosť spočívajúca v rešpektovaní práv druhých. Spravodlivosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt.

Ako poriadok, ktorý sa riadia vzájomné vzťahy občanov v spoločnosti dbá na uplatňovanie princípu rovnosti v podobe spravodlivosti distribuovanej pri rozdeľovaní úradov a hodnotí c podobe kumulatívnej spravodlivosti pri ekonomických výmenných vzťahoch. Rovnosť zahrnutá v spravodlivosti kladie na spravodlivosť požiadavku konať rovnako voči všetkým bytostiam, ktoré napriek všetkým náhodným rozdielom možno chápať ako bytostne podobné.
Jean Jaques Rousseau poznamenáva, že takto chá´panú spravodlivosť možno dosiahnuť len v rovnosti občianskej, pretože potom sa každý vzdáva svojich prirodzených práv výmenou za získanie skutočne platného spoločenského štatútu.

Veronika Remišová v svojej poznámke vo verejnom osobnom denníku v sociálnej sieti nevysvetlila, či je v súlade s princípmi spravodlivosti to, že ona kritizuje iných a iní ju nemôžu. Tento princíp v minulosti používala komunistická strana v Sovietskom zväze.

V sovietskej učebnici logiky zo začiatku  päťdesiatych rokov sa logický sylogizmus vysvetľoval nasledovnými vetami. Po prvé, súdruh Josif Vissarionovič Stalin má pravdu. Po druhé, ak súdruh Josif Vissarionovič nemá pravdu, platí prvý bod.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.