Veda: Neoklasický rast vo vzájomne závislom svete

Neoklasický rast vo vzájomne závislom svete je témou štúdie, ktorú napísali niekoľkí autori.

Sú to Benny Kleinman† Princeton University,  Ernest Liu, Princeton University and NBER Stephen J. Redding§ Princeton University, NBER and CEPR, Motohiro Yogo,  Princeton University and NBER Zverejnili ju pred niekoľkými dňami v máji 2023.

Štúdiu nájdete tu.

Pozrime sa na ich závery.

Učebnicový neoklasický model rastu s uzavretou ekonomikou (CNGM) zostáva kľúčovým pre naše chápanie dynamiky príjmov medzi jednotlivými krajinami. Verzie tohto modelu pre otvorenú ekonomiku však obsahujú silné predpoklady o nahraditeľnosti na trhoch tovarov a kapitálu. Zovšeobecňujeme to ako kanonický rámec tak, aby zahŕňal nákladný obchod a kapitálové trhy s nedokonalou nahraditeľnosťou medzi krajinami tak, že náš rámec racionalizuje pozorovaný vzťah gravitačnej rovnice pre obchod a držbu kapitálu v údajoch.

Náš model súčasne zahŕňa medzinárodný obchod s tovarom a alokáciu kapitálu v rámci daného časového obdobia, ako aj rozhodnutia o spotrebe a úsporách v čase. Ukazujeme, že poskytuje určujúce predpovede pre hrubé aj čisté držby kapitálu tak, že bilaterálne a multilaterálne nerovnováhy vznikajú endogénne. Zdôvodňuje to empirické zistenia o domácej zaujatosti v medzinárodných kapitálových investícií, pretože riadenie kapitálu v zahraničí je nákladnejšie ako doma. Endogénny [gr.] — vnútorný, vznikajúci z vnútorných príčin, vnútri organizmu alebo niektorého orgánu; opak exogénny.

Poskytuje tiež prirodzené vysvetlenie empirických zistení o obmedzenom bilaterálnom príleve kapitálu z vyspelých krajín do chudobných krajín, pretože kapitál je v jednotlivých krajinách nedokonale nahraditeľný, a aj keď chudobné krajiny ponúkajú vyššie miery prenájmu pracovných síl, môžu mať menej produktívne investičné prostredie a vyššie náklady na správu kapitálu.

Náš model kvantifikujeme pomocou ľahko dostupných údajov o národných účtoch, bilaterálnom obchode a bilaterálnej držbe kapitálu. Ukazujeme, že náš rámec umožňuje dynamickú presnú algebru kontrafaktuálov s použitím iba pozorovaných hodnôt endogénnych premenných v počiatočnej rovnováhe.

Kontrafaktuálne kondicionály sú podmienkové vety, ktoré hovoria o tom, čo by bola pravda za iných okolností, napr. “Keby Peter veril na duchov, bál by sa byť tu.” Kontrafakty sú v kontraste s indikatívami, ktoré sa vo všeobecnosti obmedzujú na diskusiu o otvorených možnostiach.

Na tejto stránke linearizujeme model, aby sme odvodili uzavreté riešenie pre prechodnú cestu ekonomiky v zmysle matice vplyvu, ktorá zachytáva počiatočný vplyv šokov, a matice prechodu, ktorá riadi aktualizáciu stavových premenných v čase. Uskutočňujeme spektrálnu analýzu tejto prechodovej matice s cieľom poskytnúť analytickú charakteristiku determinantov rýchlosti konvergencie k ustálenému stavu.

V praxi (najmä v geometrických a numerických aproximáciách) veľmi dôležitú úlohu zohráva lokálne nahradzovanie funkcií lineárnymi funkciami.

Zistili sme podstatne pomalšiu konvergenciu k ustálenému stavu ako v, čo pomáha riešiť obavy, že CNGM generuje rýchlosti konvergencie k ustálenému stavu pre pravdepodobné ntertemporálnych elasticít substitúcie, ktoré sú príliš rýchle v porovnaní s pomalými prechodmi pozorovanými v súčasnosti v údajoch. Ukazujeme, že integrácia trhu tovarov a kapitálu na seba navzájom pôsobí netriviálnym spôsobom. Otvorenie uzavretej ekonomiky buď voľnému obchodu, alebo voľným kapitálovým ows generuje rýchlejšiu konvergenciu ako v CNGM. Naopak, otvorenie voľného obchodu aj voľného kapitálu vedie k pomalšej konvergencii ako v CNGM.

Počítačové neurogenetické modelovanie (CNGM) sa zaoberá štúdiom a vývojom dynamických neurónových modelov na modelovanie mozgových funkcií s ohľadom na gény a dynamické interakcie medzi génmi. Patria sem modely neurónových sietí a ich integrácia s modelmi génových sietí. Táto oblasť spája poznatky z rôznych vedných odborov, ako sú počítačové a informačné vedy , neurovedy a kognitívne vedy , genetika a molekulárna biológia , ako aj inžinierstvo .

Keďže náš rámec zahŕňa gravitačné rovnice pre obchod a držbu kapitálu a umožňuje intertemporálne rozhodovanie o spotrebe a úsporách, poskytuje vhodné laboratórium na hodnotenie kontrafaktuálnych politík, ktoré ovplyvňujú bilaterálne frikcie na trhoch s tovarom aj kapitálom (napr. oddelenie USA a Číny).

Ekonomické teórie intertemporálnej spotreby sa snažia vysvetliť preferencie ľudí vo vzťahu k spotrebe a sporeniu v priebehu ich života. Najstaršiu prácu na túto tému vypracovali Irving Fisher a Roy Harrod , ktorí opísali „hrbové sporenie“, pričom predpokladali, že úspory budú najvyššie v stredných rokoch života človeka, keď si sporí na dôchodok.

Zistili sme, že vplyv zmien v integrácii trhu s tovarom do značnej miery závisí od úrovne integrácie kapitálového trhu (a naopak). Preto vyššie bilaterálne obchodné frikcie vyvolávajú konvenčné krížové substitučné efekty a efekty veľkosti trhu na trhoch s tovarom, ako v bežných statických obchodných modeloch s autarkiou kapitálového trhu.

Frikcia – trenie; hĺbková masáž; odpor pri pohybe telesa dotýkajúceho sa iného telesa

Autarkia  je všeobecnost skutočnosť, že systém (najmä organizačná jednotka – napr. národné hospodárstvo, ekosystém, prípadne organizmus) všetko, čo potrebuje/spotrebuje vyrába z vlastných zdrojov. V ekonómii je to hospodárska a finančná sebestačnosť (prípadne štát s takouto sebestačnosťou), v politike štátu s cieľom dosiahnuť hospodársku a finančnú sebestačnosť.

V našom rámci však tieto vyššie bilaterálne obchodné frikcie vedú aj ku globálnej realokácii kapitálu, keďže menia geografiu prístupu na trh medzi všetkými dvojicami krajín. Okrem toho výsledné pohyby nominálnej návratnosti investícií a indexu spotrebiteľských cien ovplyvňujú reálnu návratnosť investícií v každej krajine, čím vzniká bohatý vzorec dynamických ziskov a strát blahobytu pozdĺž cesty ekonomiky k ustálenému stavu.