ŠÚ: nehnuteľnosti za rok opäť vzrástli o 4,8 %

BRATISLAVA – Štatistický úrad zverejnil SR údaje vypočítané z predajov evidovaných katastrom nehnuteľností v SR.

Rast realizačných cien nehnuteľností určených na bývanie v priebehu druhého štvrťroka 2021 zrýchlil svoje tempo. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, boli medziročne vyššie o 4,8 %. Súčasne ŠÚ SR prvýkrát spracoval štatistiky z celkovej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku, nielen z dát vybraných realitných kancelárií.

Predošlé štyri po sebe idúce štvrťroky pritom rast realizačných cien zmenšoval dynamiku – z 13,1 % v prvom štvrťroku 2020 až po 2 % v prvom štvrťroku 2021, aktuálne je dynamika znovu o niečo vyššia. Percentuálne zmeny cien sú počítané z hodnôt v eurách za m2.

Výraznejší rast sa prejavil pri existujúcich nehnuteľnostiach, ich skutočné predajné ceny sa zvýšili o 7,3 %, ceny nových nehnuteľností vykázali len mierne 0,9 % zvýšenie. V predošlom štvrťroku ceny ťahali nahor najmä nové nehnuteľnosti, v predchádzajúcom roku to však boli existujúce staršie nehnuteľnosti.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie sa medzikvartálne, v porovnaní s 1. štvrťrokom 2021, zvýšili o 3,3 %. Už druhý štvrťrok po sebe došlo k poklesu pri nových nehnuteľnostiach. Ich ceny v druhom štvrťroku klesli o 1,1 % a pokles cien sa oproti prvému štvrťroku zvýšil. Ceny starších nehnuteľností naopak poskočili aj medzikvartálne a to o 6,2 %, čo bol najvyšší nárast medzi štvrťrokmi za sebou od roku 2010.

Uvedené údaje sú prvýkrát spracované z realizačných cien nehnuteľností na základe zmlúv priamo z katastra nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov podľa zmlúv evidovaných katastrom.

Počnúc druhým štvrťrokom 2021 začal Štatistický úrad SR využívať pri výpočte cenových indexov nový zdroj údajov, databázu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK SR) – kataster nehnuteľností. Obsahuje ceny nehnuteľností zo všetkých transakcií zapísaných v danom štvrťroku do katastra.

„Prechodom na dáta z evidencie katastra sa výrazne zvýšila kvalita údajov odzrkadľujúcich zmeny na trhu nehnuteľností. Zohľadňuje sa niekoľkonásobne viac transakcií ako v minulosti zo všetkých 79 okresov SR,“ uviedol Štefan Adamec, riaditeľ odboru cenových štatistík Štatistického úradu SR.

Kataster eviduje ceny nehnuteľností zo zmlúv pri zápisoch zmien vlastníctva od októbra 2018 na základe účinnosti novely katastrálneho zákona č. 212/2018. Pre potreby štatistiky nie sú použiteľné úplne všetky zmluvy – vylúčené sú tie, ktoré napríklad pri starších nehnuteľnostiach neobsahujú informáciu o rozlohe v m2.

Až do prvého štvrťroku 2021 sa rasty realizačných cien počítali z cenovej mapy nehnuteľností (CMN), ktorá zachytávala údaje len od časti realitných kancelárií pôsobiacich v SR (tie, ktoré spolupracovali s CMN). „Po novom sú údaje aj pestrejšie. Napríklad prvýkrát sa zohľadnili údaje z priamych predajov bez účasti realitných kancelárií, prípadne aj od tých realitných kancelárií, ktoré nespolupracovali s Cenovou mapou,“ zdôraznil Š. Adamec.

Podrobnejšie štatistiky k cenám nehnuteľností určeným na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá pracuje najmä s ponukovými cenami z inzercie, ktoré získava tiež od subjektov zastrešujúcich Cenovú mapu nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva, práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných celkov).