Slovenské cestovné kancelárie a agentúry majú za sebou prepad a najzložitejší rok svojej existencie

BRATISLAVA – Slovenské cestovné kancelárie či agentúry zažili v roku 2020 rekordné poklesy a prepady, pandémia im zobrala 88 % klientov a 87 % tržieb. Do zahraničia vycestovalo len 51-tisíc osôb.  V roku 2019 to bolo ešte 692-tisíc klientov.

Obmedzenie cestovania počas dvoch vĺn pandémie zapríčinilo prudký pokles počtu osôb, ktoré v roku 2020 využili služby slovenských cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Kým v roku 2019 organizovane cestovalo 1,1 milióna osôb, v minulom roku to bolo už len takmer 128-tisíc osôb, čo predstavuje 88 % medziročný prepad. ŠÚ SR aktuálne zverejnil dáta o aktívnom, pasívnom a domácom cestovnom ruchu za rok 2020, ktorý sumarizuje výkony cestovných kancelárií a agentúr.

Dlhodobo dominantnou zložkou aktivít slovenských organizátorov dovoleniek, poznávacích a iných pobytov je výjazdový cestovný ruch (CR). Cez slovenské CK do zahraničia vycestovalo organizovane minulý rok len 51-tisíc Slovákov, v roku 2019 to bolo ešte 692-tisíc klientov. Medziročne sa tak počet klientov v rámci tzv. pasívneho CR prepadol o 93 %. Slováci strávili v zahraničí 339-tisíc pobytových dní, v roku 2019 ich bolo takmer 5 miliónov.

Zmeny v rebríčku cieľových destinácií

Slováci cestovali prevažne do európskych destinácií a potom do exotickejších krajín. Mimoriadny rok však zmenil rebríček destinácií, kam smerovali obyvatelia SR pri cestách organizovaných kanceláriou či agentúrou. Najviac osôb vycestovalo organizovane minulý rok do Chorvátska (11,5 tis.), nasledovalo Grécko, Rakúsko a Taliansko, pričom počet návštevníkov dosiahol len zlomok počtov z roku 2019. Medziročné poklesy pri týchto krajinách boli nad úrovňou 85 %.

Výrazný prepad zaznamenali najmä destinácie, do ktorých sa cestovalo najviac letecky. Napríklad najobľúbenejšia destinácia roka 2019 – Turecko sa posunulo až na 11. miesto v roku 2020. Bulharsko, ktoré sa v predkovidových rokoch umiestňovalo medzi TOP 5 destináciami s najväčším počtom vycestovaných, sa vlani prepadlo v destinačnom rebríčku na 19. miesto. V oboch prípadoch je medziročný pokles klientov 99 %. Súčasne Španielsko úplne vypadlo z TOP 20 navštevovaných krajín prostredníctvom organizovaného výjazdového CR.

Naopak výrazne lepšie postavenie v rebríčku návštevnosti krajín získali exotickejšie destinácie ako Omán, Egypt či Cyprus, kde vycestovania presiahli 2-tisíc osôb a patrili do zoznamu krajín, ktoré tvorili aspoň 5 % podiel z vycestovaní. V rebríčku TOP 20 najnavštevovanejších krajín v roku 2020 sa dostali na vyššie pozície aj krajiny ako sú Spojené arabské emiráty a pribudli napríklad Maldivy, ktoré mali medziročný pokles iba 9,5 %.

Príjazdový a domáci organizovaný CR

Súčasne v rámci aktívneho CR cestovné kancelárie a ďalší organizátori pobytov priviezli na Slovensko niečo viac ako 25-tisíc osôb, čo predstavovalo rovnaký medziročný pokles ako pri výjazdovom CR na úrovni takmer 93 %. Viac ako polovicu tvorili jednodňoví návštevníci (bez prenocovania). Najviac osôb pricestovalo z Rakúska, ČR, Nemecka a Švajčiarska, tieto 4 krajiny spolu tvorili 75 % všetkých pricestovaných osôb. Z krajín Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko to boli predovšetkým jednodňoví návštevníci.

Najlepšie výsledky v rámci organizovaného cestovného ruchu dosiahol v roku 2020 práve domáci cestovný ruch. Ide o pobyty obyvateľov SR v domácej krajine realizované cez kanceláriu alebo agentúru. Tieto služby využilo vyše 51-tisíc osôb a medziročný prepad v porovnaní s ostatnými formami cestovného ruchu (príjazdový a výjazdový CR) bol oveľa nižší – len 32 %. Slovenskí občania teda vo väčšej miere ako v predošlých rokoch využili služby cestovných kancelárií alebo agentúr na realizáciu domácej dovolenky.

Tržby dosiahli nižší relatívny pokles ako počty klientov

Celkové tržby subjektov poskytujúcich služby organizovaného cestovného ruchu poklesli o 87 %. V predkovidovom úspešnom roku tržby CK a CA presiahli 749 mil. euro, v minulom roku to bolo necelých 99 mil. eur. Pri poklese tržieb rovnako ako v hodnotení návštevnosti dominantnejšie prepady platili pre pasívny SR (občania SR cestujúci do zahraničia) ako pre aktívny CR (cudzinci cestujúci do SR). Z pohľadu sídla CK, CA a ostatných subjektov cestovného ruchu je zaujímavé, že miera poklesu bola rozdielna v jednotlivých krajoch. Najvýraznejší pokles celkových tržieb na úrovni 88 % sa dotkol subjektov sídliacich v Bratislavskom kraji, naopak nižšie poklesy v rozpätí 62 % až 70 % sa prejavili v tržbách organizátorov sídliacich v Žilinskom, Prešovskom a Trenčianskom kraji.

V rámci dominantného pasívneho (výjazdového) CR sa relatívne menej prepadli tržby CK v Trenčianskom kraji (o 77 %), naopak najvýraznejší pokles tržieb až o 98 % mali organizátori podľa sídla v Nitrianskom kraji. Zaujímavosťou v prípade domáceho CR je skutočnosť, že CK a CA v dvoch regiónoch (registrované podľa sídla) dosiahli vyššie tržby ako v roku 2019, a to v Trnavskom kraji (rast o 72 %) a v Banskobystrickom kraji (rast o 12 %). Na celoslovenskej úrovni však domáci organizovaný CR zaznamenal zníženie tržieb o viac ako tretinu.