Ústavný súd ČR o médiách počas vyšetrovania

PRAHA – Ústavný súd Českej republiky zverejnil nález týkajúci sa správania štátu počas vyšetrovania rôznych prípadov.

Týka sa náhrady ujmy. V bode 36 sa vyjadril k médiám. Finančné noviny prinášajú neoficiálny preklad uvedeného bodu. Rozhodnutie je označené nasledovným číslom I. ÚS 1029/21. Nasleduje text bodu číslo 36.

“36. Poskytnutie primeraného zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu vzniknutú v priebehu celého trestného konania je tiež potrebné zasadiť do kontextu súčasného „mediálneho sveta“. O začatí trestného konania aj urobených krokoch orgánov činných v trestnom konaní môže byť široká verejnosť informovaná pri použití masových médií a sociálnych sietí prakticky okamžite bez časového a miestneho obmedzenia. Už samotná informácia o začatí preverovania jednotlivca zo spáchania trestného činu rezonujúceho vo verejnom priestore (a najmä jej medializácia) je podľa konkrétnych okolností spôsobilá poškodiť jeho postavenie v spoločnosti a rodinný i profesijný život – najmä v čase, keď majú médiá, ovplyvňujúce verejnú mienku a náladu spoluobčanov, ešte pred oznámením obvinenia „jasno“ v tom, kto je za údajnú trestnú činnosť zodpovedný [pozri bod 37 nálezu sp. zn. IV. ÚS 3183/15 z 27. 9. 2016 (N 183/82 ZbNU 773)]. V mediálnom svete a vo svete internetu a sociálnych sietí sa zásada prezumpcie neviny príliš nepraktizuje.”

Proti nálezu Ústavného súdu Českej republiky nie je možné odvolanie. Ústavný súd Českej republiky ho schválil 13. januára 2022.