Ústavné postavenie a vymedzenie fungovania Ústrednej volebnej komisie Kazašskej republiky

NUR SULTAN – Ústredná volebná komisia Kazašskej republiky (Kazachstan Respublikasynyn Ortalyk Saylau Kommissysy) je stálym štátnym orgánom Kazašskej republiky, ktorý stojí na čele jednotného systému volebných komisií Kazachstanu.

Predchodcom ÚVK Kazašskej republiky bola Ústredná volebná komisia pre voľbu a odvolanie ľudových poslancov Kazašskej SSR, vytvorená dekrétom Najvyššej rady Kazašskej SSR z 22. septembra 1989. Tvorilo ju 25 ľudí.

Dekrét prezidenta Kazašskej republiky z 11. novembra 1996 č. 3205 schválil súčasný predpis o Ústrednej volebnej komisii Kazašskej republiky.

V roku 2013 sa Ústredná volebná komisia Kazašskej republiky stala členom Svetovej asociácie volebných orgánov.

Ústredná volebná komisia Kazašskej republiky vykonáva v súlade s článkom 12 ústavného zákona Kazašskej republiky zo dňa 28. septembra 1995 „O voľbách v Kazašskej republike“ kontrolu implementácie volebnej legislatívy na území Kazachstanu; organizuje prípravu a priebeh volieb prezidenta Kazašskej republiky a poslancov parlamentu Mažilisu, teda dolnej komory parlamentu; usmerňuje organizáciu a priebeh volieb poslancov Senátu parlamentu; zvažuje otázku umožnenia účasti politických strán na voľbách časti poslancov parlamentu Mažilisu a poslancov Mašlichátov, teda orgánov samosprávy zvolených podľa zoznamov nakdidátov politických strán; riadi volebné komisie pre voľby prezidenta a poslancov parlamentu; sumarizuje, sčítava výsledky volieb prezidenta a poslancov parlamentu, zaregistruje zvoleného predsedu a poslancov parlamentu, zverejní o tom správu v médiách; vykonáva ďalšie právomoci v súlade s právnymi predpismi Kazašskej republiky.

Ústredná volebná komisia Kazašskej republiky pozostáva zo siedmich osôb: predsedu a šiestich členov komisie. Voľbu a odvolanie predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov Ústrednej volebnej komisie Kazašskej republiky v rokoch 1995-2006 robil  Mažilis parlamentu Kazašskej republiky na návrh prezidenta.

V dôsledku ústavnej reformy z roku 2007 bol určený iný postup na vytvorenie Ústrednej volebnej komisie Kazašskej republiky, ktorý zabezpečuje spoločnú účasť prezidenta a oboch komôr parlamentu Kazašskej republiky. Podľa nej sa komisia vytvára nasledovne: predsedu a dvoch členov komisie menuje prezident Kazašskej republiky; dvoch členov komisie republiky menuje Senát parlamentu Kazašskej republiky; dvoch členov komisie vymenúva Mažilis parlamentu Kazašskej republiky. Funkčné obdobie predsedu a šiestich členov komisie je päť rokov.