Ukrajina je nezávislá od ZSSR od 24. augusta 1991

KYJEV – Ukrajina, alebo Ukrajinská republika vyhlásila nezávislosť od Zväzu sovietskych socialistických republík 24. augusta 1991.

Podľa MMF je Ukrajina  40. miesto na svete, pokiaľ ide o HDP z hľadiska parity kúpnej schopnosti (PPP) – 560 miliárd dolárov v roku 2019. Pokiaľ ide o HDP na obyvateľa na základe PPP, Ukrajina je v roku 2018 na druhom mieste medzi európskymi krajinami, pred Moldavskom a na 111. mieste na svete. V roku 2019 bol podľa globálneho indexu konkurencieschopnosti (GCI) bola Ukrajina zaradená na 85. miesto na svete.

Krajina rozvíja metalurgiu, energetiku, sú tu jadrové elektrárne a kaskáda vodných elektrární na rieke Dneper, ako aj chemický a ťažobný priemysel ťažbu uhlia, rudy. Ekonomicky najrozvinutejšími regiónmi sú Kyjev, Doneck a Dneper.

Po páde ZSSR, počnúc rokom 1992, krajina zažila progresívnu deindustrializáciu, ktorá nadobudla celkový charakter v oblasti high-tech priemyslu a strojárstva. V roku 1999 HDP kleslo asi 40% úrovne z roku 1991.

V ukrajinskej ekonomike hrá stále významnú a aktívnu úlohu štát. Vlastní asi 140 veľkých podnikov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a kontroluje aj ceny mnohých tovarov vrátane základných potravín a palív a mazív . Na objeme HDP je podiel priemyselnej výroby v roku 2011 34,4%, služieb – 56,2%, poľnohospodárstva – 9,4%. Priemysel zároveň zamestnáva 18,5%, poľnohospodárstvo – 15,8%a služby – 65,7%pracujúcej populácie. Celková populácia v produktívnom veku je 22,09 milióna ľudí, 30. na svete, miera nezamestnanosti – 7%, 81. na svete.

Ukrajina je považovaná za exportne orientovanú krajinu a podľa niektorých odhadov získava 50% HDP z exportu.


Pokiaľ ide o dovoz, v roku 2011 sa Ukrajina podľa WTO umiestnila na 25. mieste medzi svetovými dovozcami, pričom sa nepočítal obchod s tovarom v rámci EÚ s globálnym trhovým podielom 0,6%. V roku 2011 časopis Forbes zaradil Ukrajinu na 4. miesto po Guinei v rebríčku 10 najhorších ekonomík sveta. Článok uvádza, že napriek tomu, že Ukrajina má bohatú poľnohospodársku pôdu a nerastné zdroje a môže sa stať vedúcou európskou ekonomikou, jej HDP na obyvateľa výrazne zaostáva aj za krajinami, ako je Srbsko a Bulharsko. Americké ministerstvo zahraničia konštatuje nedostatky ako „komplikované zákony a nariadenia, zlé riadenie spoločností, slabé presadzovanie zmluvného práva súdmi a najmä korupcia“.

V roku 2010 dosiahol ukrajinský HDP podľa Svetovej banky v dolárovom vyjadrení asi 136 miliárd, 2011-asi 163 miliárd, 2012-175,8 miliardy, 2013-183 miliárd, 2014-133,5 miliardy, 2015-90,6 miliardy …

V máji 2019 bola Ukrajina vo svetovom rebríčku jednoduchosti podnikania na 64. mieste. Podľa spoločného výskumu skupín Svetovej banky a PricewaterhouseCoopers „Platenie daní 2020“ je Ukrajina na 65. mieste v hodnotení svetových daňových systémov; na Ukrajine existuje 5 daní vrátane dane z príjmu a dane z práce. Celková sadzba dane je 45,2%.