Tunel Plavčana 600 mil. EUR klamstvo a fake

BRATISLAVA – Politici v slovenskom verejnom priestore šíria nepravdivú informáciu o pôsobení Petra Plavčana vo funkcii ministra školstva.

Prezidentka Zuzana Čaputová ho vymenovala za rektora.

Informácie sú príkladom ohovárania na základe vymyslených nepravdivých informácií.

Podstatou nepravdivej informácie je tvrdenie o tom, že vďaka Petrovi Plavčanovi počas jeho pôsobenia vo funkcii ministra vznikol tunel v hodnote 600 mil. EUR. Slovenské zákony nepoznajú pojem tunel. Neexistuje žiaden súdny proces, a teda ani žiaden rozsudok, ktorý by odsúdil Petra Plavčana za krádež.

Hospodárenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti eurofondov preveroval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý v čase kontroly viedol bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Karol Mitrík.

Informácia šírená vo verejnom priestore je klebeta, ktorá nie je založená na pravdivých informáciách. V súčasnosti sa pre tento druh informácií používa anglosaský pojem fake, čo sú falošné správy.  Falošné správy sú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie prezentované ako  správy. Cieľom falošných správ je často poškodiť dobré meno osoby alebo subjektu. Hoci sa falošné správy vždy šírili po celej histórii, termín “falošné správy” sa prvýkrát použil v roku 1890. V súčasnosti by sa dalo použiť “falošné politické správy. V minulosti sa používalo slovné spojenie novinárska kačica. To je novinársky prejav, ktorý má nepravdivý, vymyslený obsah. V súčasnosti sa dá pre daný prípad použiť spojenie slov politická kačica.

Reportéri s rôznymi formami “falošných správ” z ilustrácie z roku 1894 od Fredericka Burra Oppera.

Protokol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) Slovenskej republiky konštatuje len nedostatky v manuáloch, ktoré sa týkajú čerpania eurofondov  na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. NKÚ nenašiel žiadne fakty o krádeži, zneužití alebo defraudácii eurofondov v čase keď bol ministrom školstva Peter Plavčan.

Finančným novinám Protokol o výsledku kontroly – Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II poskytol orgán štátnej správy v súlade so zákon o prístupe verejnosti k informáciám. NKÚ mal výhrady k výberu hodnotiteľov a k manuálu hodnotenia.

“Manuál pre hodnotiteľov bol nedostatočne vypracovaný a predstavuje riziko možného subjektívneho hodnotenia projektov hodnotiteľmi. V prípade nedostatočne vypracovaného Manuálu pre hodnotiteľov vzniká riziko možného nejednotného prístupu k hodnoteniu, prípadne až netransparentnosti hodnotiaceho procesu,” konštatuje protokol. Niekdajší minister školstva nie autorom manuálu a ani sa priamo osobne nepodieľal na výbere hodnotiteľov. Pred nástupom do funkcie ministra pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na ministerstve. V tejto funkcii sa nepodieľal na vytváraní mechanizmov čerpania eurofondov.

 

Protokol píše, že NKÚ SR odporúča vykonávať pravidelnú kontrolu odborom kontroly MŠVVaŠ SR v rámci svojej pôsobnosti, zameranú na správne fungovanie kontrolných a riadiacich mechanizmov sprostredkovateľských orgánov v rámci delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu (MŠVVaŠ SR) na sprostredkovateľský orgán (Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR) v rámci OP VaI.

Zápisnica z kontroly je zo dňa 24. novembra 2017. S protokolom bol oboznámený  Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ poverený ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predchádzajúcu kontrolu NKÚ SR robil v novembri 2016. Protokol obsahuje číselné údaje o nezrovnalostiach v čerpaní eurofondov. Údaje NKÚ vyzerajú nasledovne:

Nezrovnalosti v eurofondoch 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet nezrovnalostí 57 77 79 72 68 155 319
Suma nezrovnalostí 248 089 817 861 397 024 823 343 6 404 516 16 358 727 158 438 774

Prameň: Najvyšší kontrolný úrad SR

Ministrami školstva v danom období boli: Ján Mikolaj (2006 – 2010), Eugen Jurzyca (2010 – 2012), Dušan Čaplovič (2012 – 2014), Peter Pellegrini (2014), Juraj Draxler (2014 – 2016). Najväčší nárast nezrovnalostí v oblasti eurofondov podľa údajov, ktoré priniesol protokol NKÚ bolo v čase keď bol ministrom Juraj Draxler.

Peter Plavčan dnes pôsobí ako rektor vysokej školy Danubius. Od nástupu do funkcie sa táto súkromná vysoká škola sa posunula z miesta 31. miesta v rebríčku v roku 2019 na 24. miesto v roku 2020.