TREXIMA: v prvom štrťroku 2021 sú najvyšie mzdy v informačných technológiách a aj v zdravotníctve

BRATISLAVA – Najvyššiu cena pracovnej sily má na Slovensku práca v odvetiach národného hospodárstva Slovenska v informačných technológiách a zdravotníctve.

V týchto sektoroch národného hospodárstva sú najvyššie mzdy. Vyplýva to z údajov Informačného systému o cene práce (ISCP), ktorý prevádzuje slovenská analytická a vedecká firma Trexima, a.s. Informovala o tom na svojom portáli.

Mzda je podľa rôznych definícií buď, najmä peňažná), odmena za prácu, alebo len odmena za závislú prácu, alebo len odmena za prácu robotníka, alebo len odmena za prácu v súkromnom, alebo manuálnu  a duševnú vo verejnom sektore. V slovenskom práve platí ako definícia mzdy posledná z uvedených možností. V ekonómii sa mzda niekedy definuje či skôr interpretuje aj ako cena práce, presnejšie povedané, cena výrobného faktoru práca) a/alebo ako cena pracovnej sily a/alebo ako položka nákladov na prácu a/alebo ako dohodnutý dôchodok z práce a podobne.

 

 

Prameň: www.trexima.sk

Podľa údajov z ISCP boli v prvom štvrťroku tohto roku najvyššie mzdy v zamestnaniach, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu, odbornú zdatnosť, riadiace schopnosti a zodpovednosť. Najviac mali na výplatnej páske riadiaci pracovníci. Ich priemerná mesačná hrubá mzda bola na úrovni 2 626 EUR. Za nimi nasledovali špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere 1 687 EUR mesačne.

Rast miezd sa oproti predchádzajúcim rokom spomalil. V hlavných triedach zamestnaní boli zaznamenané medziročné nárasty v rozmedzí 0,5 % – 6,3 %.  V prvom štvrťroku minulého roka vzrástli mzdy medziročne o 4 % – 11 %. Najväčší medziročný nárast priemerných mesačných miezd bol zaznamenaný na pozíciách, ktoré boli dlhodobo platené najhoršie. Boli to pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.  V prvom štvrťroku tohto roka zarábali v priemere 804 EUR mesačne.  Ich mzda oproti minulému roku narástla o 6,2 %. Priemerná mesačná mzda pracovníkov v službách a obchode v prvom štvrťroku tohto roka bola na úrovni 963 EUR. Títo zamestnanci si medziročne prilepšili o takmer 6 %.

Informačné technológie

Ak chcú ľuda byť najlepšie zarábajúcimi zamestnancami, kariéru by si mali budovať v sektore IT. Toto odvetvie sa vyznačuje najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou, a to na úrovni 2 206 EUR. Riadiaci pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií zarábali mesačne v prvom štvrťroku tohto roka v priemere 4 067 EUR.  Medziročne si prilepšili o takmer 8 %. Odvetvoví špecialisti v oblasti predaja a vývojári počítačových programov zarobili v priemere viac ako 2 700 EUR. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú upratovačky, pomocníci v kuchyni či opatrovatelia pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Tí zarobili v priemere menej ako 700 EUR mesačne.

Vplyv COVID 19

Posledné roky bezprostredne pred vypuknutím pandémie boli z pohľadu vývoja priemerných mesačných miezd výnimočné.  Dosahovali sa najlepšie výsledky rastu miezd.  Zároveň bola miera nezamestnanosti bola na historicky najnižšej úrovni. Nestabilné obdobie spôsobené pandémiou zasiahlo aj do tohto vývoja. Dynamika nárastu priemernej hrubej mesačnej mzdy v SR v prvých troch mesiacoch kalendárneho roka sa spomalila z minuloročných 7,2 % na 4,9 % v tomto roku.

Pandémia postihla hlavne svet umenia a sektor ubyvtovania a stravovania. Zavreli sa divadlá, kiná, múzeá, galérie a zákaz zhromažďovania taktiež neprispel k ich rozvoju. Rok 2020 sa teda dá považovať za jeden z najhorších aj pre reštaurácie, bary a hotely, ktoré boli dlhé mesiace zavreté. V niektorých zamestnaniach z týchto sektorov došlo aj k medziročnému poklesu miezd. Priemerná mesačná mzda hercov alebo hudobníkov, spevákov a skladateľov klesla medziročne o viac ako 18 %, ale o 14 %  si pohoršili aj tanečníci a choreografi. Mzdy šéfkuchárov a barmanov poklesli v priemere o 8 %, resp. 5 %. Rast miezd čašníkov a someliérov sa spomalil z 12 % v minulom roku na tohotoročných 0,5 %. Koronakríza sa dotkla aj zamestnancov na vyšších pozíciách. Riadiaci pracovníci v ubytovacích zariadeniach v prvom štvrťroku tohto roka zarábali v priemere takmer o 9 % menej ako v rovnakom období minulého roka.

Prameň: www.pixabay.com

Rast miezd v zdravotníctve

Opačný vývoj miezd je možné pozorovať v zdravotníctve. Vysoké príplatky zdravotníckych zamestnancov, ktorí pracovali v prvej línii a v červených covid zónach sa prejavili v extrémnom náraste miezd. Zdravotníctvo zaznamenalo medziročný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy na úrovni 15 %. V prvom kvartáli tohto roka najviac vzrástli mzdy špecialistom hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci.  Títo si medziročne prilepšili o 48 %.

Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti oproti prvému štvrťroku minulého roka zarábali o takmer tretinu viac. Špecialisti v ošetrovateľstve a zdravotnícki asistenti mali na výplatnej páske v priemere o 28 %, resp. 23 % viac ako v prvom štvrťroku minulého roka. Čo sa týka miezd, sťažovať sa ich rast nemôžu ani všeobecní lekári či lekári špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere o 18 %, resp. 10 % viac ako v rovnakom období minulého roka.

Prameň: www.trexima.sk

Trexima

Trexima  je výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť. Firmu pred tridsiatmi rokmi založil a vedie ekonóm a manaźér Géza Mihály. Od roku 1992 vyvíja a uplatňuje na Slovensku  ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyvíjame a aplikujeme nové prístupy, sledujeme osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu, monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov podľa konkrétnych zamestnaní, teda pracovných pozícií, a nákladov práce. Na základe komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce zavádzame  jedinečné know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných potrieb klientov firmy a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní vlastných úloh. Okrem iného Trexima, a.s. prevádzkuje spolu s Ústredím práce a rodiny  SR internetový portál Internetový sprievodca trhu práce SR.