RRZ: rast výdavkov spojený so starnutím populácie

BRATISLAVA – Výdavky na zabezpečenie služieb sociálneho štátu tvorili v roku 2020 viac ako 63 % celkových výdavkov rozpočtu verejnej správ. Konštatuje to Správa o vývoji sociálneho systému Rady rozpočtovej zodpovednosti (RRZ).

Tieto výdavky ovplyvňujú hospodárenie Slovenska. Podľa RRZ celkové výdavky na poskytované sociálne transfery sú v súčasnosti v pomere k HDP približne na rovnakej úrovni ako v roku 1996, od roku 2008 však mierne vzrástli  . Stabilnú úroveň 11-12 % HDP si výdavky držali od roku 1996. V rokoch 2004- 2008 klesli na úroveň 9 % HDP z dôvodu implementácie jedinej komplexnej zmeny sociálneho systému počas celého analyzovaného obdobia a priaznivého ekonomického vývoja.

Vplyvom ekonomickej krízy v roku 2009 podiel týchto výdavkov na HDP prudko vzrástol opätovne na 11 % HDP (z dôvodu poklesu HDP, keďže nominálne výška dávok neklesla), a po kríze už neklesol na pôvodné úrovne.

Podiel sa následne držal na stabilnej úrovni až do roku 2019, kedy výdavky dosiahli 12,3 % HDP. Z analýzy RRZ vyplývajú nasledovné závery:

• V dôsledku pandémie COVID-19 prijatím jednorazových opatrení prišlo v roku 2020 k nárastu výdavkov na viac ako 15 % HDP. Na základe aktuálnych prognóz očakávame po roku 2021 návrat celkovej úrovne výdavkov na približne pôvodné úrovne pred pandémiou
COVID-19. Postpandemický prudký nárast nominálneho HDP znamená aj opätovný pokles výdavkov vyjadrených v pomerových ukazovateľoch.

• K rastu výdavkov v pomere k HDP však už bude v ďalšom období výraznejšie prispievať starnutie populácie, ktoré ich zvýši o polovicu, najmä v oblasti dôchodkových dávok, v kompenzáciách sociálnych dôsledkov ŤZP a v sociálnych službách
poskytujúcich dlhodobú starostlivosť. Najvýznamnejší nárast sa udeje na horizonte najbližších tridsiatich rokov.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky.

Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre Národnú radu Slovenskej republiky.