Pán premiér Eduard Heger je zo spoločenstva Martindom, bol aktívnym kresťanským lektorom

BRATISLAVA – Pán premiér Eduard Heger je z katolíckeho spoločenstva Martindom pri Dóme svätého Martina v Bratislave.

Okrem iného, podľa oficiálneho žvotopisu,  Eduard Heger pôsobil ako manažér v spoločenstve Martindom v rokoch 2005 – 2007. Okrem toho bol členom výkonného výboru ENC. To je skratka European Network of Communities – Európska sieť spoločenstiev, ktorá združuje kresťanské spoločenstvá celej Európy. Táto platforma, má víziu ovplyvňovať spoločnosť v mestách a v krajine, kde žijú jej členovia cez obnovu, povzbudenie a evanjelizáciu.

ENC sa začala s činnosťou jeseň 1997 počas konferencie v Londýne sponzorovanej sieťou RELaY. Mnoho z 250+ účastníkov bolo súčasťou charizmatických komunít a títo vedúci vyjadrili vôľu stretnúť sa spolu na jednej konferencii a podeliť sa o svoje skúsenosti ako členovia / vedúci komunity. Keďže jeden za druhým hovorili o svojich bojoch s izoláciou, nedostatkom smerovania a potrebou podpory, bolo rozhodnuté o rok sa stretnúť opäť v českých Nových Hradoch. Práve tu, v starom kláštore neďaleko rakúskych hraníc, sa vodcovia týchto komunít rozhodli pokračovať v spoločnej práci. Pracovný názov tejto začínajúcej siete bol „Európska sieť spoločenstiev“. Charizmatické hnutie vzniklo v roku 1960 v USA.

Diplomová práca Eduarda Hegera nie je v Ekonomickej knižnici fyzicky dostupná a nefiguruje ani v jej katalógu. Diplomové práce mnohých politikov, ktorí študovali na Ekonomickej univerzite v Bratislave boli také kvalitné, že ich niekto ukradol…

Pán premiér Eduard Heger istý čas pracoval ako manažér v rodinnej reštaurácii s niekoľkými desiatkami stolov Kohútik v Záhorskej Bystrici. Pôsobil aj ako konzultant americkej softvérovej firmy Cubic Applications Inc. Tá. funguje ako spoločnosť so systémami a službami. Spoločnosť ponúka podnikové systémy pre tranzit, adaptabilné integrované systémy, systémy, mobilné a bezkontaktné platby, správu aktív a obchodné podporné služby. Z jej internetovej stránky vyplýva, že ponúka trénigové systémy pre armádu. Zariadenia firmy sa využili vo vojnovom konflikte v bývalej Juhoslávii.

Reštaurácia Kohútik v Záhorskej Bystrici.

Na pôde spoločenstva Martindom pán premiér Eduard Heger predniesol niekoľko prednášok na nasledovné témy: Aké je ovocie tvojho života? (2. apríl 2012); Spoločenstvo si aj ty (14. mája 2012); Boh je tvojim otcom (18. aktóber 2012); Za tri sekundy nenatankuješ (28. jún 2013); Rast vo viere a dôvere v Boha (2%. marec 2014); Sprchuješ sa? (19. december 2014); Odpustenie a sloboda (11. november 2014); Nepríjemná poslušnosť (10. október 2014);  Sloboda a láska (2. apríl 2015); Napreduj vo vzťahu s Bohom vo viere (10. december 2015); S Bohom proti obrom v živote (24. júl 2015); Bilické spravovanie financií 2. časť (17. august 2016);  Biblické spravovanie financií 1. časť (3. august 2016); O čo ide v živote naozaj (11. júl 2016); Viera v praktickom živote (5. máj 2017); Spravovanie majetku a financií (23. január 2019); Kresťan a politika (15. máj 2019).

Ani jeden záznam z prednášok pána premiéra Eduarda Hegera nie je k dispozícii. Špajza zvukových záznamov prednášok pána Eduarda Hegera na pôde kresťanského spoločenstva Martindom je prázdna. Spoločenstvo Martindom je neziskovou organizáciou. Pán niekdajší minister financií Eduard Heger 1. februára 2021 vyásil: “Súčasne by sa v sektore mimovládnych neziskových organizácií mala zvýšiť transparentnosť. Dosiahnuť by to chcelo Ministerstvo financií (MF) SR pripravovanou novelou zákona o účtovníctve. ”

Ciele spoločenstva Martindom sú definované v brožúre Veľké spoločenstvo s veľkou misiou.  

Spoločenstvo Martindom sa priraďuje k charizmatickému hnutiu. Do pojmu charizmatické, alebo aj letnično-charizmatické, turíčne hnutie, Hnutie obnovy v Duchu Svätom,  možno zahrnúť všetkých kresťanov, ktorí veria, že prejavy pôsobenia Ducha Svätého (dary Ducha Svätého – takzvanej charizmy) jasne definované a popísané v Novom Zákone (ako napr. prorokovanie, uzdravovanie, hovorenie jazykmi – glosália – atď.) nie sú určené len pre prvotných kresťanov v prvých storočiach kresťanstva, ale sú prístupné aj dnešným kresťanom.

Toto presvedčenie vychádza z toho, že Boh sa nemení, a jeho Slovo je takisto nemenné a večné, Duch Svätý sa preto aj dnes dokáže osobne dotknúť života človeka a umožniť mu zakúsiť Božiu lásku, moc a pozitívne zmeniť jeho život. Kresťanské spoločenstvá, ktoré patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie (letnično – charizmatickému hnutiu), sa snažia o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Snažia sa uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a ozajstných kresťanských hodnôt. Cirkev je chápaná ako miesto, kde ľudia spoločne hľadajú Boha, navzájom si pomáhajú a povzbudzujú sa. Veria, že Boh aj dnes aktívne mení ľudské životy k lepšiemu, vyslobodzuje ľudí zo zajatia hriechu a závislostí a učí ich, ako žiť radostný a úspešný život.

Spoločenstvo Martindom vedie Otec biskup Jozef Haľko. je rímskokatolícky pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, titulárny biskup biskupstva Serra a profesor cirkevných dejín na RKCMBF UK v Bratislave.

V životopise Eduard Heger uvádza, že jeho rodičia pracovali v oblasti kultúry. Jeho otec pracoval najprv na Slovenskom Ústrednom výbore Československého zväzu mládeže ako vedúci oddelenia propagandy a agistácie a ako vedúci odboru kultúry a predseda Celozávodného výboru KSČ v Slovenskom Ústrednom výbore Socialistického zväzu mládeže. To znamená, že tam bol najvyššie postaveným komunistom. Finančným novinám to potvrdili dva informačné zdroje. Tretí informačný zdroj zo sféry veteránov folklórneho súboru Lúčnica potvrdil, že s nimi komunikoval pred zájazdmi do kapitalistických krajín. Niekedy Lúčnicu sprevádzal na cestách v zahraničí.

Socialistický zväz mládeže (skratka SZM, po česky Socialistický svaz mládeže (SSM)) bola organizácia pôsobiaca v Československej socialistickej republike medzi rokmi 1970 až 1989, združujúca mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. SZM vznikol v roku 1970, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a počas prebiehajúcej normalizácie ako nástupnícka organizácia Československého zväzu mládeže, ktorý sa v marci 1968 rozpadol. Vznik tejto jednotnej organizácie mládeže (súčasťou SZM bola aj pionierska organizácia – PO SZM), ako aj jej činnosť riadila  Komunistická strana Československa. V stanovách SZM z roku 1970 sa píše, že “Socialistický svaz mládeže je jednotnou, dobrovolnou, společenskou organizací, představitelem mladé generace ČSSR a blízkým spolubojovníkem KSČ. Sdružuje ve svých řadách chlapce a děvčata Československé socialistické republiky, aktivní budovatele a obránce vlasti.”

Slovensko nebude tolerovať porušovanie základných ľudských práv a slobôd. V súvislosti s prijatým návrhom zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom bývalého komunistického režimu to v stredu 23. júna 2021 vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO). „Krivdy histórie si nielenže potrebujeme pripomínať a pamätať, ale aj naprávať,“ uviedol pán premiér Eduard Heger.

Priblížil, že schválený zákon postihne tých, ktorí sa podieľali na riadení a vykonávaní politicky motivovaných represií v období komunizmu. „Účelom zákona je nastolenie spoločenskej spravodlivosti,“ povedal.

Hlavnou úlohou SZM podľa pokynov nového vedenia KSČ vyplývajúcich z Poučenia z krízového vývoja bolo: „normalizovať“ mládež – „v jednotnej organizácii pôsobiť na politicko-ideovú výchovu mládeže v duchu marxizmu-leninizmu“ a „… mládežnícke organizácie vydané napospas pravicovým a kontrarevolučným silám“ nahradiť SZM. Jednou zo základných téz marxizmu bolo tvrdenie Karla Marxa o tom, že náboženstvo je ópium ľudstva.

Spoločenstvo Martindom realizovalo projekt z peňazí Európskej únie, a napísalo o ňom, že je to Rozvoj regiónov skrze budovanie partnerstiev a kvalitne vyškolených lídrov” je názov projektu, ktorý implementovalo OZ Informačné centrum spoločenstva pri Dóme sv. Martina od 01/2009 do 12/2010. Ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola v tom čase Viera Tomanová (Smer-sociálna demokracia).

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výzva bola zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami, pričom sprostredkovateľským orgánom bola Sociálna implementačná agentúra
Cieľom projektu bolo vyškoliť pracovníkov žiadateľa a pracovníkov partnerských OZ na prácu s rodinami, deťmi a mladými s tým, aby mohli svoje služby v sociálnej oblasti poskytovať kvalitnejšie a fundovanejšie. Výška nenávratného finančného príspevku, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu bola 249.958,16 €.