TREXIMA: katastrofa na trhu práce nehrozí

BRATISLAVA – Pandémia spôsobená ochorením covid-19 prinútila firmy k prehodnoteniu procesu výroby, či produkcie, zmenila spôsob komunikácie a urýchlila proces  digitalizácie a robotizácie.

Ako napísal Štefan Brna zo spoločnosti Trexima Bratislava, s. r. o. tieto zmeny majú zásadný vplyv aj na slovenský trh práce.  Obavy niektorých pracovníkov o budúcnosť ich pracovného miesta sú oprávnené. A nejde len o pracovníkov s nižším príjmom vykonávajúcich manuálne práce vo výrobných halách, ktorých už dnes nahrádzajú roboty, ale aj o pracovníkov s vyššou mzdou, ktorí vykonávajú z väčšej časti rutinné a opakujúce sa práce, napríklad v administratíve.

Inovácie a pokrok odjakživa spôsobovali zánik zastaraných a neefektívnych pracovných miest a nútili pracovníkov byť vzdelanejší a flexibilnejší v tom, čo robia. Výsledkom je vyššia produktivita práce, ktorá spolu s technologickým pokrokom je jedným z najdôležitejších predpokladov ekonomického rastu. Inovačné procesy môžu mať krátkodobo za následok zníženie počtu pracovných pozícií a zvýšenie nezamestnanosti. Z dlhodobého hľadiska však nové technológie vytvoria viac pracovných miest, ako bolo tých zrušených. Tieto však budú vedieť obsadiť len pracovníci ochotní prispôsobiť sa novým trendom a osvojiť si nové zručnosti na zvládnutie technologických inovácií.

Svetové ekonomické fórum uvádza, že vďaka automatizácii zanikne do roku 2025 približne 85 miliónov pracovných miest. Spolu s tým predikujú, že sa nie je čoho obávať, pretože budúca ekonomika založená na technológiách a inováciách vytvorí 97 miliónov nových pracovných miest. Už v súčasnej dobe zhruba 30 % všetkých pracovných úloh vo svete vykonávajú stroje.

 

Zručnosti a zamestnania bez budúcnosti

Americká konzultačná spoločnosť s globálnym pôsobením McKinsey & Company vo svojej nedávnej analýze uviedla niekoľko hlavných zručností v štyroch kategóriách, ktoré budú žiadané na trhu práce v najbližších rokoch.

Do kategórie „kognitívne“ zaradili kritické myslenie, schopnosť reagovať na neplánované situácie, schopnosť vyhľadávať relevantné informácie, komunikačné a prezentačné zručnosti, vrátane vystupovania na verejnosti, logické myslenie, schopnosť a ochotu učiť sa, efektívne plánovať a zvládať časový manažment.

Medzi žiadané „digitálne“ zručnosti zaradili digitálnu gramotnosť, algoritmické myslenie, gramotnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dátovú analytiku a štatistiku, používanie a vývoj softvéru či digitálna etiku.
V  oblasti „sebariadenia“ (self-leadership) je budúcnosť najmä v sebarozvoji, optimizme, odhodlanosti, sebaovládaní a kontroly vlastných emócií, organizovanosti, motivácii dosahovať vytýčené ciele, orientácii na úspech, otvorenosti inováciám a zmenám, flexibilite a prispôsobivosti.
V rámci medziľudských vzťahov (interpersonal) bola zaradená empatia, vzájomný rešpekt, tímová práca, schopnosť motivovať a viesť ľudí a tiež schopnosť riešiť konflikty.

Analytik Štefan Brna zo spoločnosti Trexima Bratislava, na základe analýz vyplývajúcich z projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (SRI), ktorý realizuje spoločnosť Trexima Bratislava, konštatuje, že „vysoko dopytovaní budú softvéroví architekti, dátoví analytici, vývojári konštrukcií a aplikácií, systémoví a aplikační programátori“. Firmy už dnes vo veľkom vyhľadávajú expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, virtuálnej reality a umelej inteligencie. „Naopak medzi odvetvia, v ktorých dôjde k úbytku pracovných pozícií, patria okrem priemyselnej výroby aj bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, stavebníctvo, administratíva, personalistika a zákaznícka podpora“, dodal Brna. Projektová manažérka SRI Lucia Lednárová Dítětová uviedla, že plán, ako reagovať na inovačné zmeny v oblasti pripravenosti ľudských zdrojov a úlohy na aktérov celoživotného vzdelávania budú zverejnené v sektorových stratégiách na stránke www.sustavapovolani.sk koncom tohto roka.

„Robotizácia“ Slovenska

Významný podiel zamestnanosti na Slovensku vytvárajú automobilky a ich dodávateľské reťazce.  Miera automatizácie výroby je v tomto segmente v plnom prúde, dôsledkom čoho môže dôjsť k zániku až 30 – 40 % pracovných miest. Slovenské automobilky zamestnávajú približne 177 tisíc osôb, zároveň tvoria polovicu celkového hospodárstva našej krajiny, uvádza sa v projekte SRI.
„Slovensko patrí do prvej dvadsiatky krajín, v ktorých je zastúpenie robotov v priemyselnej výrobe najvyššie. V porovnaní s celoeurópskym priemerom je vo fabrikách na Slovensku hustota priemyselných robotov vyššia takmer o 50 %,“ prezentoval Brna údaje Medzinárodnej federácie pre robotiku (IFR).
„Počet robotov na 10 000 pracovníkov v priemyselnej výrobe v roku 2019 na Slovensku bol 169, čo je sedemnáste najvyššie číslo na svete. V štatistikách vedie Singapur, kde na 10 000 pracovníkov pripadá 918 robotov. Na porovnanie v USA je to 288, v Nemecku 346 a vo Fínsku 149“, dodal Brna.

Inovácie a trh práce  

Z analytických štúdií spoločnosti Trexima Bratislava vyplýva, že Slováci, čo sa týka trhu práce a zamestnania, nie sú veľmi flexibilní a prispôsobiví. Tento fakt potvrdzuje aj Vyhlásenie OECD, podľa ktorého Slovensko patrí ku krajinám, ktoré robotizácia ohrozuje najviac a zároveň obsadzuje aj nelichotivé umiestnenia v štatistikách o ochote zamestnancov vzdelávať sa v dospelosti a v neskoršom veku.

Pre úspešný sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska je potrebné zaujať aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu, inak hrozí, že z krátkodobej nezamestnanosti sa stane nezamestnanosť dlhodobá a v tom prípade niektoré pracovné miesta budú trpieť nedostatkom pracovníkov. Zavádzanie rôznych foriem sektorových inovácií ovplyvňuje štruktúru trhu práce. V blízkej budúcnosti na niektorých pozíciách nahradí človeka stroj, algoritmus a umelá inteligencia. Pracovníci sa preto budú musieť špecializovať na činnosti, v ktorých sú ľudská jedinečnosť a ich schopnosti nezastupiteľné, vyplýva z analytických a prognostických štúdií spoločnosti Trexima Bratislava.