TREXIMA: analytická firma s etickým kódexom

BRATISLAVA – Analytická a poradenská firma Trexima Bratislava, a. s. pracuje na základe vlastného etického kódexu. 

T – Tolerancia a rešpekt na pracovisku je pre nás prioritou, vytvárame pracovné podmienky pre čo najkvalitnejšie výsledky našich zamestnancov, motivujúce pracovné prostredie, odmeňujeme spravodlivo, naše benefity a sociálny program prispievajú k pozitívnej atmosfére, podpore tímovej spolupráce a dosahovaniu vysoko kvalitných výsledkov.

R – Riadime sa heslom „Zákazník na prvom mieste“, máme profesionálny prístup, budujeme vzťahy založené na dôvere a odbornej spôsobilosti, zákazníkom venujeme najvyššiu pozornosť a chránime ich know-how.

E – Etické správanie k obchodným partnerom je u nás vždy založené na profesionalite, korektnosti, čestnosti, rešpekte a hlboko si ctíme obchodné tajomstvo.

X – Xi nie je iba značka, je za tým celý tím Treximy a vieme našim zákazníkom priniesť x-nových riešení pre ich pôsobenie na trhu práce.

I – Inovujeme a rozširujeme portfólio našich ponúkaných služieb, produktov a novovyvinutých a originálnych výsledkov tak, aby bola zabezpečená plnohodnotná činnosť našej spoločnosti, naša konkurencieschopnosť, napredovanie, súlad s inovačným a technickým napredovaním.

M – Máme radi prácu, ktorú robíme, ochraňujeme značku našej kvality a odbornosti, každý náš zamestnanec je reprezentantom našich firemných hodnôt, odbornej nezávislosti, včasnosti, presnosti a spoľahlivosti hodnoverných výsledkov a informácií poskytovaných pri maximálnej efektívnosti nákladov.

A – Aktivita našich zamestnancov podporuje tímového ducha, priateľstvo, úprimnosť a profesionálny rast každého z tímu.

Od roku 1992 spoločnosť vyvíja a úspešne aplikuje nové, efektívne metódy v oblasti výskumu miezd podľa konkrétnych zamestnaní, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektívneho vyjednávania, vzdelávania, monitorovania pracovných a životných podmienok zamestnancov v SR a jej jednotlivých regiónoch, pričom systematicky spolupracuje s veľkým počtom podnikov, organizácií a živnostníkov, stredných a vysokých škôl, s odborníkmi štátnej správy, miestnej samosprávy v SR a renomovanými zahraničnými inštitúciami.

Zakladateľom a riaditeľom spoločnosti je renomovaný ekonóm Géza Mihály.