Tieto čísla a indexy hýbu finančným trhom v USA

 V USA existuje niekoľko základných indikátorov, ktoré odrážajú stav vývoja celého hospodárstva, alebo len niektorých segmentov. Každý z nich má rôzny vplyv na vývoj finančných a kapitálových trhov nielen v USA, ale aj na dianie na svetových trhoch .

Vedúce  ekonomické indikátory (Leading Economic Indicators)

Definícia: Sumárny index, ktorý pozostáva s 10 ekonomických ukazovateľov, či indikátorov (100 – 1996), ktoré  predbiehajú tendenciu ekonomickej aktivity s časovým odstupom od šiestich do deviatich mesiacov. K týmto ukazovateľom patria: priemerná dĺžka pracovného týždňa zo správ o zamestnanosti, počet po prvý raz nezamestnaných, objem objednávok na spotrebiteľské tovary zo správy o priemyselnej produkcii, hodnotenie činnosti dodávateľov – zo správy Národnej asociácie manažérov pre nákupy, objem objednávok tovarov priemyselného využitia, ktoré nie sú spojené s vojenským priemyslom podľa správy o priemyselnej produkcii,  povolenie na nové stavby podľa správy o novo postavenom bývaní. hodnota indexu  S&P 500, ukazovateľ peňažného agregátu M2  (peniaze v obehu) revidovaný o infláciu, spread, teda rozdiel medzi cenou, za ktorú sa predávajú a cenou, za ktorú sa nakupujú desaťročné štátne dlhopisy USA a index spotrebiteľskej nálady Michiganskej univerzity.

Periodicita zverejňovania: správa sa zverejňuje raz do mesiaca koncom mesiaca o 10.00 ET a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: nemá podstatný vplyv na dynamiku obchodovania.

Správa o zamestnanosti (Employment Report)

Definícia: Odráža situáciu na trhu práce a pozostáva s údajov  o úrovni zamestnanosti, množstve nových pracovných miest, priemerného hodinového zárobku a dlýňžke štatisticky priemerného pracovného týždňa

Periodicita: Zverejňuje sa mesačne v prvý piatok o 8.30 podľa E. T. Výbor pre cenzus a obsahuje údaje za posledný mesiac

Stupeň vplyvu na trh: Má vysoký vplyv na trh, pretože sa považuje za najpresnejším indikátorom ekonomickej konjunktúry.

Poznámka: Niektoré časti tejto správy, napríklad o stave nezamestnanosti a priemernej hodinovej mzde sa využívajú pri konštrukcii inflačných modelov. Okrem toho, údaje zo správy sa používajú pri prognózovaní iných ukazovateľov, napríklad prognózovania individuálnych príjmov, priemyselnej produkcie, veľkosti novopstavných bytov a domov. Pri analýza priemernej hodinovej mzdy sa berie do úvahy zmena oproti minulému mesiacu, avšak niekedy sa berie do úvahy zmena oproti minulému roku.

 Hrubý domáci produkt  (Gross Domestic Product)

Definícia: Ukazovateľ zmeny trhovej hodnoty tovarov a služieb vo vnútri krajiny za určité obdobie.

Periodicita: Zverejňuje sa o 8.30 E. T. ministerstvo  obchodu v  posledný pracovný deň januára, apríla, júla a októbra sa zverejňujú predbežné údaje za predchádzajúci štvrťrok. O mesiac neskôr sa uverejňujú predbežné skorigované údaje. Ešte o mesiac neskôr sa zverejňuje definitívna správa, ktorá obsahuje údaje o zmene HDP.

Stupeň vplyvu na trh: Vysoký.

Poznámka: 1) Výdavky na individuálnu spotrebu, predstavujú zvyčajne asi 68 % hrubého domáceho produktu. Ostatnú časť zaberajú investičné a vládne výdavky a tiež export.  2) v správe sa uvádza tiež deflátor HDP – index na prepočet nominálnych cien na reálne.

Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index)

Definícia: Ukazovateľ zmeny ceny spotrebiteľského koša tovarov a služieb (potraviny, odev, elektrická energia, vybavenie bytu, dopravné prostriedky, lekárskych služieb, voľný čas a vzdelanie. Východiskový stav: 1982 – 84 = 100.

Periodicita: Zverejňuje sa mesačne zvyčajne pätnásteho o 8.30 podľa E. T. Výborom cenzus a obsahuje

Stupeň vplyvu na trh: vysoký

Poznámka: Kľúčový index spotrebiteľských cien, ktorý odhaľuje skrytú tendenciu inflácie sa vypočítava bez nestabilných cien potravín a elektrickej energie.

 Index cien výrobcov (Producer Price Index)

Definícia: Index (1982 = 100) odrážajúci zmeny nákupných (veľkoobchodných ) cien, za ktoré výrobcovia predávajú svoju produkciu vo všetkých štádiách výroby (suroviny, polotovary a hotové výrobky).

Periodicita: Správa sa zverejňuje raz do mesiaca, orientačne v 13-ty deń mesiaca o 8.30 podľa E. T. ministerstvo práce a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: vysoký

Poznámka: Kľúčový index cien výrobcov, odhaľujúcitendenciu skrytej inflácie, vypočítava sa bez zohľadnenia nestabilných cien potravín a elektrickej energie.

Index Národnej asociácie manažérov nákupov (Purchasing Managers’ Index)

Definícia: Index založený na výskume činnosti manažérov pre nákupy približne 300 priemyselných spoločností charakterizujúci podnikateľskú klímu. Ukazovateľ prevyšujúci hodnotu 50 je dôkazom o oživení a ukazovateľ menší poukazuje na zhoršenie konjunktúry.

Periodicita: Zverejňuje sa mesačne v prvý pracovný deň mesiaca o 10. 00 E. T. Národnu asociáciou manažérov pre nákupy a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: Vysoký. Index sa považuje za jeden z najpresnejších indikátorov aktuálneho stavu priemyselného sektora.

Poznámka: Index Národnej asociácie manažérov pre nákupy pozostáva z deviatich subindexov – takých ako objem nových objednávok, objem výroby, úroveň zamestnanosti, objem dodávok, úroveň zásob, úroveň cie, úroveň nových objednavok určených na export a na import, úroveň nerealizovaných kontraktov. Tieto subindexy sa používajú pre prognózovanie objemu priemyselnej produkcie, indexu cien priemyselných výrobcov, objemu objednávok priemyselných podnikov, úrovne zamestnanosti v priemysle a tiež pre výpočet popredného ekonomického indexu.

Index dôvery spotrebiteľov (Consumer Confidence Index)

Definícia: Index dôvery spotrebiteľov (1985 = 100) sa vypočítava na základe výskumu 5000 rodín , ktorých vzorka sa vyberá náhodným výberom a ukazuje na vzťah spotrebiteľov na aktuálne ekonomické podmienky, situáciu na trhu práce, perspekívy v kariérnom postupe a zväčšenia príjmov.

Periodicita: Publikuje sa mesačne v posledný utorok mesiaca o 10. 00 podľa E. T. Národnou priemyselnou asociáciou a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: Zvyčajne nemá podstatný vplyv na dynamiku trhu.

Objednávky na tovary dlhodobej spotreby  (Durable Goods Orders)

Definícia: Оbjem objednávok, ktoré získajú výrobcoavia na tovary dlhodobej spotreby.

Perodicita: Publikuje raz mesačne, zvyčajne v 26-ty deň mesiaca o 8:30 podľa E.T.  Výborom pre sčítanie a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh : vysoký

Poznámka: Rad údajov o objednávkach na tovary dlhodobej spotreby  sa používa pre prognózovanie takého kompnentu HDP ako sú kapitálové investície podnikov a na výpočet popredných ekonomických indikátorov. Najväčší význam majú zmeny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, avšak do úvahy sa berú aj zmeny za rok.

Obchodné zásoby (Business Inventories)

Definícia: Úroveň zásob, ktoré sa sformovali v štádiu výroby, veľkoobchodu a maloobchodu. Уровень

Periodicita: Publikuje sa každý mesiac zvyčajne 13-ho o 8.30 Výborom pre cenzus a obsahuje údaje za prvé dva mesiace.

Stupeň vplyvu na trh: Nepreukazuje podstatný vplyv na stav trhu.

Poznámka: Správa odráža percentuálnu zmenu v obchodných zásobách v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a porovnanie úrovne zásob za rok.

Výdavky v stavebníctve (Construction Spending)

Definícia: Ukazovateľ hodnoty nových súkromných nehnuteľností, vrátane obytných na kancelárskych priestorov, vrátane komunálnej výstavby.

Periodicita: Zverejňuje sa mesačne v prvý pracovný deň mesiaca o 10.00 podľa E. T. Výborom pre sčítanie (cenzus) U. S. Census Bureau a obsahuje údaje za posledné dva dni mesiaca.

Stupeň vplyvu na trh: Nemá podstatný vplyv na dynamiku obchodovania.

Poznámka: Ukazovateľ vývoja stavebnnej činnosti na komunálnej úrovni sa pouźíva pri prognózovaní percentuálneho podielu verejných výdavkov na HDP. Ukazovateľ výstavby obytných a neobytných prostriedkov sa používa pri určení percentuálneho podielu investćií v HDP. Najdôležitejšia sa ukazuje percentuálna zmena v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, avšak do úvehy sa berie aj zmena pred rokom.

Index výdavkov na zabezpečenia zamestnanosti (Employment Cost Index)

Definícia: Index (1989 = 100) odráža zmenu výdavkov na zaplatenie práce bez zohľadenia migrácie pracovnej sily z jedného odvetvia do druhéo.

Periodicita:  Zverejňuje sa raz za štvrťrok v posledný pracovný deň januára, apríla, júla a októbra o 8.30 E. T. ministerstvom práce a obsahuje údaje za predchádzajúci štvrťrok.

Stupeň vplyvu na trh: Vysoký, považuje sa jeden z najdôležitejších indikátorov, ktoré predurčujú infláciu.

 Poznámka: Najdôležitejšia sa ukazuje percentuálna zmena v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, avšak do úvehy sa berie aj zmena pred rokom.

Spotrebiteľský úver (Consumer Credit)

 Definícia: Štatistická správa Federálneho rezervného systému G. 19, ktorého údaje odrážajú zmeny úrovne úrerovania obyvateľstva na získanie spotrebných tovarov, alebo služieb.

Periodicita: Publikuje sa každý mesiac piaty pracovný deň o 15.00 E. T. Federálnym rezervným systémom a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: Nemá podstatný vplyv na dynamiku obchodovania.

Predaj nových obytných budov (New Home Sales)

Definícia: Ukazovateľ objemu predaja nových obytných buodov určených pre jednu rodinu. Obsahuje rozdelenie trhu podľa geografického princúpu a tiež ukazovatele cien a zásob disponibilných obytných budov, ale aj počet mesiacov, ktoré sú potrebné na vyčerpanie existujúcich zásob nových obytných budov pri existujúcom tempe predaja.

Perodicita: Publikuje sa raz do mesiaca, koncom mesiaca, ale zabo začiatkom mesiaca Výborom pre štatistiku a obsahuje štatistiku za minulý mesiac.

 Stupeň vplyvu na trh: V niektorých prípadoch má vplyv na dynamimku obchodovania.

Poznámka: Nové obytné budovy tvoria asi 16 % z celkového množstva predaných obytných budov. Ostatných 84 % pripadá na sekundárny predaj nehnuteľností.

 Predaj domov na druhotnom trhu s nehnuteľnosťami (Existing Home Sales)

Definícia: Ukazovateľ merajúci úroveň predaja na druhotnom trhu s nehnuteľnosťami. Pozostáva z geografického rozdelenia cien a tiež indikátorov cien nehnuteĺnosti a ich zásoby na trhu.

Periodicita: Publikuje sa raz mesačne, zvyčajne 25-ho o 10.00 E. T. Národnou asociáciou realitných agentúr a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: V niektorých prípadoch má vplyv na dynamimku obchodovania

Poznámka: Predaje na sekundárnom trhu s nehnuteňosťami predstavujú si 84 % predaja nehnuteľností na sekundárnom trhu v USA. Ostatný podiel pripadá na nové obydlie.

Objednávky priemyselných podnikov (Factory Orders)

Definícia: Ukazovateľ objemu objednávok, dodávok, predaja a zásob na úrovni priemyselných podnikov.

Periodicita: Publikuje sa mesačne, v prvom týždni mesiaca o 8.30 podľa E. T. Výborom pre štatistiku a obsahuje údaje za posledné dva mesiace.

 Stupeň vplyvu na trh:  nízka.

Počet rozostavaných domov (Housing Starts)

Definícia: Ukazovateľ, ktorý sa prepočítava na základe geografického výberu, pozostáva z počtu rozostavných súkromných domov, na ktoré existujú stavebené povolenia.

Periodicita: Správa sa zverejňuje raz do mesiaca zvyčajne 18-ho o 8.30 E. T. Výborom pre cenzus a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: V niektorých prípadoch má určitý vplyv na dynamiku obchodovania.

Poznámka: Výstavba nových obytných budov, sa zvyčajne začína o tri, ci štyri mesiace po získaní povolenia na stavbu od príslušných orgánov. Povolenia na nové stavby sú komponentom poredných ekonomických indikátorov. Na výstavbu rodinných domov určených pre jednu rodinu v USA pripadá 74 % z celkového objemu postavených domov. Ostatný podiel pripadá na viacgeneračné domy. Ukazovateľ sa používa pre prgnózovanie percentuálneho podielu investícií do obytných priestorov v HDP.

 Počet po prvý raz nezamestnaných (Initial Claims)

Definícia: Ukazovateľ, ktorých odráža počet osôb, ktorý po prvý raz požiadali o štátnu podporu v nezamestnanosti.

Periodicita: Оspráva sa publikuje raz do týźdňa vo štvrtok o 8.30 podľa ET ministerstvom práce a obsahuje údaje za týždeň, ktorý sa skončil predchádzajúcu sobotu.

Stupeň vplyvu na trhu:  Nízky, hoci v zriedakvých prípadoch má určitý vplyv na dynamiku obchodovania.

Poznámka:  Kĺzavý priemer za posledné štyri týždne sa používa pre zistenie skrytých tendencií na trhu práce. Považuje sa za efektívny ukazovateľ stavu trhu práce a nádejným indikátorom budúcej tendencie v správe o zamestnanosti.

Množstvo ponúk na zamestnanie (Help-Wanted Index)

Definícia: Index  (1987 = 100) odráža množstvo inzerátov, ktoré ponúkajú prácu v 31 novinách, ktoré sa vydávajú na celom území krajiny.

Pеriodicita: Správa sa zverejňuje raz do mesiaca v posledný štvrtok mesiaca a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: Nemá žiaden vplyv na dynamiku trhu.

Poznámka:  Používa sa pri  prognózovaní tendencií na trhu práce, na základe predpokladu, že väčšie alebo menšie množstvo inzerátov v určitý moment znamená väčšie, alebo menšie množstvo pracovných miest v budúcnosti. Rastúca úloha internetu znížila spoľahlivosť tohto ukazovateľa v súčasnosti. 

Priemyslená produkcia (Industrial Production)

Definícia: Štatistická správa Federálneho rezervného systému G.17, ktorý obsahuje zmeny celkového objemu priemyselnej produkcie podnikmi v krajine. Zahŕňa ukazovateľ stupňa využitia priemyselných kapacít.

Periodicita: Zverejňuje sa raz do mesiaca, zvyčajne 15-teho o 9.15 podľa E. T. a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trhu: vysoký.

Poznámka: Základný záujem je o informácie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a mieru využitia výrobných kapacít. Považuje sa za kľúčový index stavu amerického priemyslu.

Individuálny príjem a spotreba (Personal Income and Consumption)

Definícia: Ukazovateľ zmeny osobných príjmov a výdavkov.

Pеriodicita: Zverejňuje sa každý mesiac v prvý pracovný deň mesiaca o 8.30 podľa E. T. ministerstvom obchodu a obsahuje údaja za dva posedné mesiace.

Stupeň vplyvu na trh:  Nеmá podstatný vlyv na dynamiku obchodovania.

Poznámka: DO správy vstupuje ukazovateľ normy individuálnych úspor. Význam tejto správy podstatne stúpol vtedy keď Výbor pre operácie na voľnom trhu Federálneho rezervného systému začal prognózovať infláciu na základe výdavkov na individuálnu spotrebu.

Maloobchodný predaj (Retail Sales)

Definícia: Ukazovateľ odráža zmeny objemu predajov v sfére maloobchodného  predaja.

Periodicita: Publikuje sa každý mesiac zvyčajne 12-ho o 8.30 podľa E. T. Výborom pre cenzus a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trhu: vysoký.

Poznámka: Nаjväčší význam má perecntuálna zmena v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Používa sa pri predpovedaní percentuálnych zmien výdavkov na individuálnu spotrebu.

Index  APICS (APICS Business Outlook Index)

Definícia: Index založený na výskume priemyselných výrobcov a signalizujúci rast ekonomickej aktivity ak jeho význam prevyšuje 50 a zníženie pod túto hranicu signalizuje zníženie ekonomickej aktivity.

Pеriodicita: Zverejňuje sa mesačne v poslednú pracovnú stredu, štvrtok, alebo piatok mesiaca, v posledný z týchto troch dní o 3.30 podľa E. T. a obsahuje údaje za aktuálny mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: nízka

Poznámka: Používa sa pri prognózovaní indexu Asociácie manažérov pre nákupy, ktorý sa zverejňuje o niekoľko dní skôr.

Index Fderálnej rezervnej banky Atlanty (Atlanta Fed Index)

Definícia: Regionálny výskum priemyselných podnikov v štátoch Georgia, Alabama, Floria, Tenessee a Luisiana. Ak jeho hodnota vyššia ako nula, index signalizuje rast  ekonomickej aktivity, ak je jeho hodnota záporná, je to dôkazom zníženia ekonomickej aktivity.

Periodicita: Zverejňuje ho raz do mesiaca zvyčajne 12-ho o 9.00 podľa E. T Federálnym rezervnou bankou Atlanty a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: Prakticky neexistuje.

Chicagský index manažérov pre nákupy (Chicago Purchasing Managers’ Index)

Definícia: Index priemyselných podnikov chicagského regiónu. Ak jeho hodnota prevyšuje 50,  signalizuje o ekonomickom raste v regióne krajiny, ak je nižšia ako 50 signalizuje to pokles.

Pеriodicita:  Publikuje sa raz do mesiaca v posledný pracovúý deň mesaiaca o 10. 00 E. T. Zverejňuje ho chigaské oddelenie Národnej asociácie manažérov pre nákupy a obsahuje údaje o predchádzajúcom mesiaci.

Stupeň vplyvu na trh: Dosť vysoký. Popri indexe Fderálnej rezervnej banky Filadelfie sa používa pri prognózovaní indexu Národnej asociácie manažérov pre nákupy, ktorý sa zverejňuje o niekoľko mesiacov neskôr.

Index Federálnej rezervnej banky Philadelphie (Philadelphia Fed Index)

Definícia: Index celkovej ekonomickej situácie v regióne (Pensylvánia, New Jersey a Delaware). Index signalizuje rast ekonomickej aktivity v regióne, ak je jeho hodnota vyššia ako nula. Ak je jeho hodnota nižšia ako nula signalizuje to pokles ekonomickej aktivity.

Periodicita: Zverejňuje sa raz do mesiaca zvyčajne o 18. 00 Federálnou rezervnou bankou Atlanty o 10. 00. podľa E. T. a obsahuje údaje za predchádzajúci mesiac.

Stupeň vplyvu na trh: Dosť vysoká. Popri indexe chigagského oddelenia Naŕodnej asociácie manažérov pre nákupy sa používa pri prognózovaní indexu Národnej asociácie manažérov pre nákupy, ktorý vychádza o niekoľko mesiacov neskôr.