ŠÚ SR: klesá viera stavbárov v perspektívy odvetvia

BRATISLAVA – V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -48,0 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 24 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 7 bodov na hodnotu -29, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 48 % respondentov, jej zvýšenie uviedlo 1 % a 51 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú.

Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti februáru nezmenilo a saldo ostalo na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-68). Za viac ako dostatočnú ju označilo 0 % respondentov, za dostatočnú 36 % a pre 64 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 43 % respondentov finančné obmedzenia, 36 % nedostatočný dopyt, 27 % poveternostné podmienky, 23 % nedostatok zamestnancov a 12 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov.

Respondenti ďalej uvádzajú obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a ich negatívny vplyv na ekonomiku, stratu investorov, zamestnanci pozitívni na COVID-19 a konkurenciu. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 11 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o 2 body na hodnotu -28. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 29 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 62 % a so zvyšovaním ráta 9 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s februárom zvýšilo o 1 bod na hodnotu -6, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich špecializované stavebné práce. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 13 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 72 % a ich zníženie predpokladá 15 % respondentov.