ŠÚ SR: indikátor dôvery v službách mierne stúpol

BRATISLAVA – Sezónne očistený indikátor dôvery v službách po dvojmesačnom poklese v marci opäť vzrástol, jeho hodnota (-9) sa v porovnaní s februárom zvýšila o 22,7 percentuálneho bodu (p. b.). Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami všetkých troch jeho zložiek, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili najpriaznivejšie.

Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zlepšila,  konjunkturálne  saldo  (zo sezónne očistených údajov)  vzrástlo o 21 bodov  a  dosiahlo úroveň -24. Zlepšenie podnikateľskej situácie pociťuje 12 % firiem (o 9 p. b. viac ako vo februári), zhoršenie uviedlo 27 % respondentov (o 20 p. b. menej), 61 % podnikov (o 11 p. b. viac) malo stabilizovaný vývoj. Väčšiu spokojnosť vyjadrili najmä ubytovacie a stravovacie služby, finančné a poisťovacie činnosti, ale aj činnosti v oblasti nehnuteľností; zhoršenú situáciu oproti februáru avizovali najviac v sektore informácií a komunikácie, miernejšie aj v umení, zábave a rekreácii a v administratívnych a podporných službách. Dopyt po službách za posledné tri mesiace (-21) oproti minulomesačnému prieskumu vzrástol o 17 bodov. Zvýšenie dopytu pociťovali najviac v ubytovacích a stravovacích službách a vo finančných a poisťovacích činnostiach, ale zvýšený záujem zaznamenali aj v oblasti umenia, zábavy a rekreácie, v doprave a skladovaní, ako aj v administratívnych a podporných službách; najvýraznejšie zníženie dopytu zaznamenali subjekty v oblasti informácií a komunikácie. Očakávaný vývoj dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch hodnotili respondenti pozitívnejšie, konjunkturálne saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (18) vzrástlo o 30 bodov. S vyšším dopytom rátajú vo všetkých odvetviach, najviac vo finančných a poisťovacích činnostiach, v oblasti informácií a komunikácie, ako aj v administratívnych a podporných službách; výnimkou je len doprava a skladovanie, kde očakávajú nižší dopyt.

Počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch znižovalo 48 % podnikov (o 20 p. b. viac ako vo februári), zvyšovanie uviedlo 12 % firiem (o 2 p. b. menej), stabilizovaný vývoj malo 40 % podnikov  (o 18 p. b. menej).  Výsledné  saldo  po očistení  od vplyvu sezónnosti  (-29) oproti minulému mesiacu kleslo o 10 p. b., čo naznačuje zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti.

Počty zamestnancov znižovali v doprave a skladovaní, v ubytovacích a stravovacích službách a vo finančných a poisťovacích činnostiach; vyšší počet zamestnancov evidovali najmä v umení, zábave a rekreácii a v ostatných činnostiach. Vo vývoji zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch sa očakáva ďalšie zhoršovanie situácie, konjunkturálne saldo (-38) sa oproti minulému mesiacu znížilo o 3 body.

S nižším počtom zamestnancov rátajú najmä v ubytovacích a stravovacích službách a v administratívnych a podporných službách; o zvyšovaní počtu zamestnancov uvažujú v umení, zábave a rekreácii, ako aj v ostatných činnostiach. Konjunkturálne saldo očakávanýchcien služieb v najbližších troch mesiacoch (0) sa oproti minulému obdobiu znížilo o 3 body, pričom o znižovaní cien uvažujú 2 % firiem, so zvyšovaním cien rátajú 3 % podnikov a až 95 % firiem predpokladá stabilizovaný vývoj.