ŠÚ SR: minulý rok ubudlo asi 12 000 živnostníkov

BRATISLAVA – Počet podnikov v roku 2020 narástol v odvetviach s výnimkou obchodu ako aj výroby a distribúcie energií. Živnostníci ubudli najmä v ubytovacích a stravovacích službách a v obchode. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Rok pandémie Covid-19 nespôsobil pokles aktívnych podnikov v SR. Register organizácií Štatistického úradu SR evidoval ku koncu roka 2020 takmer 259-tisíc (presne 258 813), čo predstavuje medziročný nárast o 4,8 %. Dáta aktuálne zverejnil Štatistický úradu SR v Správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo štvrtom štvrťroku 2020.

Zvýšenie počtu podnikov sa prejavilo vo všetkých 19 sledovaných odvetviach ekonomiky 1) s výnimkou dvoch. Paradoxne, pokles o 2 % sa prejavil v podielovo najvýznamnejšej zložke – v podnikoch, ktoré sa venovali obchodným činnostiam. Celkovo sa podnikaniu v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a oprave a predaji motorových vozidiel a motocyklov venovalo takmer 44,5-tisíca podnikov (17 %), čo je približne každý šiesty podnik SR.

Uvedené počty zahŕňajú ekonomicky aktívne podniky, teda firmy a spoločnosti, ktoré mali v roku 2020 zamestnancov, alebo dosiahli nejaké tržby alebo investovali. Súčasne sú zohľadnené aj zániky existujúcich a vzniky nových podnikov,“ uviedla Marta Mravcová, riaditeľka odboru registrov a klasifikácií ŠÚ SR.

Druhou najpočetnejšou skupinou podnikov v roku 2020 boli subjekty z oblasti odborných, vedeckých a technických činností (s rovnakým podielom 17 % z počtu firiem). V tejto skupine narástol počet firiem o 3,6 %. Významný podiel v počte podnikov tvorili tiež podniky v priemyselnej výrobe, v administratívnych a podporných službách a v stavebníctve. V každom z týchto odvetví bolo viac ako 26-tisíc podnikov, čo vo všetkých troch zložkách došlo k nárastu o viac ako 7 %.

Z regionálneho hľadiska sa počet podnikov medziročne zvýšil vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Košickom kraji o 6,1 % a v Trnavskom kraji o 5, 8 %. Až tretina podnikov SR (vyše 87-tisíc) sídlila v Bratislavskom kraji, aj v tomto regióne medziročný rast počtu firiem prekonal 5 %. V rebríčku regiónov podľa početnosti podnikateľských subjektov nasledovali Nitriansky, Žilinský a v Košický kraj, v každom z nich sídli viac ako 27-tisíc podnikov.

Ubudlo takmer 12-tisíc živnostníkov

Odlišný vývoj počas roka 2020 nastal v počtoch aktívnych fyzických osôb – podnikateľov  (FO) 2). Početnosť tejto skupiny podnikateľských subjektov sa zredukovala. V Registri organizácií  ŠÚ SR bolo na koncu minulého roka evidovaných 339-tisíc FO, pričom rok spojený s bojom proti pandémii Covid-19 medziročne znížil ich počet o 2,9 %. Z regionálneho hľadiska pokles nastal v siedmich z celkovo osem krajov SR a to v rozsahu do 5 %. Výnimkou bol len Bratislavský kraj, kde došlo k nepatrnému rastu počtu FO o 0,3 %.

Uvedené počty zahŕňajú ekonomicky aktívne fyzické osoby – podnikateľov, teda tých, ktorí mali v roku 2020 zamestnancov, alebo boli samoplatcami odvodov do Sociálnej poisťovne, alebo dosiahli nejaké tržby, prípadne investovali. Súčasne sú zohľadnené aj zániky a dočasné pozastavenia výkonu činnosti existujúcich a vzniky nových podnikateľov.

Do skupiny fyzických osôb – podnikateľov patria slobodné povolania (napríklad právnici, lekári, architekti, prekladatelia), samostatne hospodáriaci roľníci, ale absolútne prevažujúcou skupinou sú živnostníci (podiel 92 %). V počte živnostníkov nastal ešte výraznejší úbytok, a to o 3,6 %. Na konci roka malo aktívnu živnosť viac ako 312-tisíc osôb (312 269). V priebehu roka 2020 sa tak počet živnostníkov zredukoval o takmer 12-tisíc osôb.

Živnostníkov ubudlo minulý rok takmer vo všetkých odvetviach, relatívne najviac v ubytovacích a stravovacích službách o 8,2 %, v obchode o 7 % a v priemyselnej výrobe o 6,3 %. V štruktúre živnostníkov najpočetnejšou zložkou sú živnostníci v oblasti stavebníctva, tvoria viac ako štvrtinu počtu. Nasledujú práve obchod a priemyselná výroba, ktoré mali percentuálne najvyššie úbytky.