Štyri z desiatich žien manželky, štyri sú slobodné

BRATISLAVA – Ženy tvoria väčšinu slovenskej populácie.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Najpočetnejšou skupinou sú ženy vo veku od 40 do 45 rokov, mladých žien vo veku 20 až 24 rokov je približne o tretinu menej. Počet slobodných a vydatých žien v SR je približne rovnaký. Slobodné Slovenky sa vydávajú až po dovŕšení veku 31 rokov a prvé dieťa rodia vo veku 28 rokov. Počet senioriek od vzniku SR narástol o 60 %.

Medzinárodný deň žien (MDŽ) sa na Slovensku dotýka takmer 2,78 milióna žien a dievčat. Podľa aktuálnych výsledkov1), ženy tvoria 51,1 % z populácie krajiny, je ich teda o 119 tisíc viac ako mužov. Prevaha žien sa prejavuje vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji, kde ženy tvoria 51,9 % obyvateľov. Naopak, najvyrovnanejšie počty mužov a žien boli v Prešovskom kraji (50,5 % podiel z obyvateľstva).

Na úrovni okresov mali ženy najväčšiu prevahu nad mužmi (podiel okolo hranice 52 %) v častiach Bratislavy, Košíc a potom v okresoch okolo veľkých miest ako je Banská Bystrica či Zvolen. Len v štyroch spomedzi 79 okresov SR mali muži početnú prevahu nad ženami a to v okresoch Námestovo, Sabinov, Stará Ľubovňa a Medzilaborce.

Podľa údajov ku koncu roka 20211) platilo, že štyri z desiatich Sloveniek žijú v manželstve a ďalšie štyri zostávajú slobodné. Súčasne 9 % tvoria ženy rozvedené a 11,4 % sú vdovy. Od vzniku samostatnej SR teda od r. 1993 prudko narástli počty a podiely rozvedených žien, v roku 1993 rozvedené tvorili len 3 % ženskej populácie SR a bolo ich 100-tisíc, aktuálne ich je viac ako 251 tisíc2). Rovnako za obdobie vývoja Slovenska v nových spoločenských pomeroch klesli podiely vydatých žien. Od r. 1993 ich ubudlo 170-tisíc, aktuálne žije v manželskom zväzku 1,1 milióna slovenských žien. Približne rovnaký počet je slobodných.

Slovenky sú najčastejšie ženy s maturitným stredoškolským vzdelaním (31 % žien) a vysokoškolské vzdelanie má pätina ženskej populácie. Svoje prvé dieťa rodia v priemere vo veku 28 rokov, v čase vzniku SR to bolo už vo veku  22 rokov. Do manželstva vstupujú slobodné ženy2) v súčasnosti približne vo veku viac ako 31 rokov, počas tridsať rokov došlo k posunu veku neviest o 10 rokov.

Priemerný vek žien je 42 rokov a 11 mesiacov. Takmer dve tretiny (64 %) príslušníčok nežného pohlavia na Slovenku predstavujú ženy v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Na stupnici od nula do 100 rokov, najväčšiu skupinu tvoria ženy vo veku od 40 do 44 rokov, je ich takmer 217-tisíc. Druhý najvyšší počet (nad 200-tisíc) sú ženy vo veku 45 až 49 rokov a tiež ženy vo veku od 35 do 39 rokov.

Prudko však ubúda mladých žien, vo veku 20 až 24 rokov aktuálne2) žije v SR už len 134 tisíc žien. Situácia sa nezlepší ani v ďalších rokoch, pretože dlhodobo ubúda počet detí a teda aj mladých dievčat. Mladé slečny do 14 r. (tzv. predproduktívny vek) tvoria aktuálne len niečo viac ako 15 % ženskej populácie, čo je 426 tisíc osôb. V roku vzniku SR tvorili ženy v predproduktívnom veku viac ako 22 % podiel na ženskej populácii, čo bolo takmer o 190-tisíc osôb vyšší počet.

V priebehu 30 rokov samostatného štátu sa veková štruktúra žien výrazne zmenila, ženská populácia ako aj celé obyvateľstvo Slovenska rýchlejšie starne. Počet a podiel senioriek (žien  v poproduktívnom veku starších ako 65 rokov) v roku 1993 dosahoval 12,7 %. Aktuálne tvoria seniorky približne pätinu ženskej populácie (viac ako 20 %), bolo ich 565-tisíc, čo bol o tretinu vyšší počet ako mužov seniorov. Od vzniku SR ich počet vzrástol o 63 %.

V priemere sa ženy – obyvateľky SR – dožívajú (tzv. stredná dĺžka života) niečo viac ako 78 rokov (r. 2021), čo je aktuálne o sedem rokov viac ako sa dožívajú muži (71,1 roka). Priemerný vek dožitia síce v roku 2021 pod vplyvom covidovej či celkovej nadúmrtnosti najmä starších ľudí po mnohých rokoch klesol,  ale od vzniku samostatnej SR ženy zvýšili svoj priemerný vek dožitia o jeden a pol roka.

Poznámky: 1) Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 doplnené o ďalší demografický vývojom ku koncu roka 2021. Definitívne demografické dáta za rok 2022 sa budú zverejňovať až od konca marca. 2) vzájomne slobodní partneri