ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – behaviorálna ekonómia

Behaviorálna ekonómia skúma vplyv psychologických, kognitívnych, emocionálnych, kultúrnych a sociálnych faktorov na rozhodnutia jednotlivcov alebo inštitúcií, napríklad to, ako sa tieto rozhodnutia líšia od tých, ktoré predpokladá klasická ekonomická teória.

Behaviorálna ekonómia sa zaoberá predovšetkým hranicami racionality ekonomických subjektov. Behaviorálne modely zvyčajne integrujú poznatky z psychológie, neurovedy a mikroekonomickej teórie. štúdium behaviorálnej ekonómie zahŕňa spôsob, akým sa prijímajú trhové rozhodnutia, a mechanizmy, ktoré riadia verejnú mienku.

Koncepty, ktoré sa dnes používajú v behaviorálnej ekonómii, možno vysledovať až k ekonómom 18. storočia, ako napríklad Adam Smith, ktorý uvažoval o tom, ako môže byť ekonomické správanie jednotlivcov ovplyvnené ich túžbami.

Postavenie behaviorálnej ekonómie ako podoblasti ekonómie je pomerne novým vývojom; prelomové poznatky, ktoré položili jej základy, boli publikované v priebehu posledných troch desaťročí 20. storočia. Behaviorálna ekonómia sa ako oblasť stále rozvíja, čoraz viac sa využíva vo výskume a vo výučbe.