SR platí po piatich rokoch pôžičky 2, 2 razy viac %

BRATISLAVA – Cena peňazí, za ktorú si požičiava Slovenská republika bola v poslednej aukcii dlhopisov Slovenskej republiky je v priemere 3, 9582 % ročne.

Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov.

Vyplýva to z informácií Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Je poverená Ministerstvom financií SR predávať dlh Slovenskej republiky, teda jej dlhopisy, na finančnom. Zároveň spláca dlhopisy v mene Slovenskej republiky.

V júni tohto roku Slovenská republika predávala za nasledovné ceny. Minimálny požadovaný výnos do splatnosti mal ročné úročenie 3,8998%. Priemerný požadovaný výnos do splatnosti bol 3,9582 % a maximálny požadovaný výnos do splatnosti 3,9535 %. Dlhopisy je potrebné splatiť v roku 2035.

Z databázy ARDAL vyplýva, že v tom istom mesiaci pred piatimi rokmi bolo úročenie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky 1.7175.  Z porovnania úročenia dlhu vyplýva, že stúpajú výdavky na splácanie a dlhu a štát bude mať menej peňazí na iné výdavky.

 

Profesorka Ekonomickej univerzity Anetta Čaplánová , v denníku Pravda napísala že “dodatočné rozpočtové výdavky, respektíve nižšie daňové príjmy negatívne ovplyvňujú fiškálnu stabilitu, verejný dlh a deficit. Podľa hodnotenia Európskej komisie z apríla 2023 je dlhodobá udržateľnosť verejných financií na Slovensku najhoršia spomedzi všetkých krajín EÚ a podľa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa nachádza v pásme vysokého rizika.

Vplyv fiškálnej politiky na vývoj inflácie ponesie celá populácia, vo väčšej miere však nižšie príjmové skupiny, ktoré vynakladajú vyššiu časť svojho príjmu na spotrebu a ktoré sa dokážu menej chrániť pred negatívnymi dosahmi inflácie.” Nie je jediná.

Slovenská republika ponúkala dlhopisy v hodnote 121 mil. eur. Dopyt bol 287 mil. eur.

Štátny dlhopis je dlhopis, ktorého emitentom je štát. Štátne dlhopisy patria medzi najkvalitnejšie cenné papiere, sú považované za cenné papiere s nulovým rizikom insolventnosti, pretože splatnosť a výplatu výnosov garantuje štát a ich likvidita je vysoká.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, skrátene ARDAL, je orgán štátnej správy SR  zabezpečujúcim riadenie štátneho dlhu a likvidity a rozpočtová organizácia. Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií.