Slovensko nemá podiel v žiadnej finančnej inštitúcii, ktorá by mohla rodinám poskytovať mikro úvery

BRATISLAVA – Jedna z politických strán uchádzajúcich sa o priazeň voličov tvrdí, že zabezpečí “bezúročné rodinné pôžičky do 1000 euro.

V Slovenskej republike neexistuje žiadna finančná inštitúcia, ktorá by poskytovala úvery, a už vôbec nie bezúročné.

Slovenská republika, presnejšie povedané Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR),  je vlastníkom 100 akcií v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB). Tá existuje na trhu 30 rokov. Má 10 pobočiek v Slovenskej republike. V zahraniční nepôsobí.  Jej celkový kapitál je 342 869 000 €. Neposkytuje úvery fyzickým osobám. Čistým zisk za prvý štvrťroku tohto roku bol necelých 3 milióny eur.

Súčasťou SZRB je Slovak Investment Holding, predtým 300 000 €.

Ďalšou finančnou inštitúciou, ktorej vlastníkom je Slovenská republika, prostredníctvom MF SR je Exportná a importná banka Slovenskej republiky.

Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Pozícia, ciele, aktivity a rámec fungovania EXIMBANKY SR sú definované predovšetkým v zákone č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, všeobecným rámcom hospodárskej politiky vlády SR v oblasti zahraničného obchodu, medzinárodnými právnymi normami a pravidlami Konsenzu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Vlastný kapitál agentúry je je 281 849 000 €. Úvery pre fyzické osoby, a už vôbec nie bezúročné,  neposkytuje.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com