Podľa NKÚ Plavčan nič neukradol a nespreneveril

BRATISLAVA – Protokol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) Slovenskej republiky konštatuje len nedostatky v manuáloch, ktoré sa týkajú čerpania eurofondov  na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. NKÚ nenašiel žiadne fakty o krádeži, zneužití alebo defraudácii eurofondov v čase keď bol ministrom školstva Peter Plavčan.

Finančným novinám Protokol o výsledku kontroly – Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II poskytol orgán štátnej správy v súlade so zákon o prístupe verejnosti k informáciám. NKÚ mal výhrady k výberu hodnotiteľov a k manuálu hodnotenia.

“Manuál pre hodnotiteľov bol nedostatočne vypracovaný a predstavuje riziko možného subjektívneho hodnotenia projektov hodnotiteľmi. V prípade nedostatočne vypracovaného Manuálu pre hodnotiteľov vzniká riziko možného nejednotného prístupu k hodnoteniu, prípadne až netransparentnosti hodnotiaceho procesu,” konštatuje protokol. Niekdajší minister školstva nie autorom maunálu a ani sa priamo osobne nepodieľal na výbere hodnotiteľov. Pred nástupom do funkcie ministra pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na ministerstve. V tejto funkcii sa nepodieľal na vytváraní mechanizmov čerpania eurofodnov.

Protokol píše, že NKÚ SR odporúča vykonávať pravidelnú kontrolu odborom kontroly MŠVVaŠ SR v rámci svojej pôsobnosti, zameranú na správne fungovanie kontrolných a riadiacich mechanizmov sprostredkovateľských orgánov v rámci delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu (MŠVVaŠ SR) na sprostredkovateľský orgán (Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR) v rámci OP VaI.

Zápisnica z kontroly je zo dňa 24. novembra 2017. S protokolom bol oboznámený  Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ poverený ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Predchádzajúcu kontrolu NKÚ SR robil v novembri 2016. Protokol obsahuje číselné údaje o nerovnalostiach v čerpaní eurofondov. Údaje NKÚ vyzerajú nasledovne:

Nezrovnalosti v eurofondoch 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet nezrovnalostí 57 77 79 72 68 155 319
Suma nezrovnalostí 248 089 817 861 397 024 823 343 6 404 516 16 358 727 158 438 774

Prameň: Najvyšší kontrolný úrad SR

Ministrami školstva v danom období boli: Ján Mikolaj (2006 – 2010), Eugen Jurzyca (2010 – 2012), Dušan Čaplovič (2012 – 2014), Peter Pellegrini (2014), Juraj Draxler (2014 – 2016). Najväčší nárast nezrovnalostí v oblasti eurofondov podľa údajov, ktoré priniesol protokol NKÚ bolo v čase keď bol ministrom Juraj Draxler.

Peter Plavčan dnes pôsobí ako rektor vysokej školy Danubius. Od nástupu do funkcie sa táto súkromná vysoká škola sa posunula z miesta 31. miesta v rebríčku v roku 2019 na 24. miesto v roku 2020.