ABECEDA FINANCIÍ – Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, skrátene ARDAL

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, skrátene ARDAL, je orgán štátnej správy Slovenskej republiky zabezpečujúcim riadenie štátneho dlhu a likvidity a rozpočtová organizácia.

Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vznikla ako súčasť reformy riadenia verejných financií. Cieľom bolo vytvoriť moderný systém riadenia štátneho dlhu a likvidity vychádzajúci z najlepšej medzinárodnej praxe krajín Európskej únie. Reforma tejto oblasti riadenia verejných financií začala v roku 2002. V rámci tejto reformy bol zriadený systém štátnej pokladnice, ktorý tvorí Ministerstvo financií SR, Štátna pokladnica, DataCentrum a ARADAL.

Agentúra bola zriadená podľa ustanovenia § 14 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ku dňu 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Agentúra je zároveň oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.