Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

BRATISLAVA – Inštitút pre verejné otázky (IVO) vydal publikáciu Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitieZámerom tejto publikácie je priblížiť mladým čitateľom a čitateľkám širšie spoločensko-politické, historické a ideové súvislosti občianskeho spolunažívania. Je to osvetovo-vzdelávacia príručka vo formáte heslára. Finančné noviny o tom informoval Ján Bartoš z IVO.

Heslár obsahuje 30 vybraných pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním. Heslá sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá sa skladá z pojmov označujúcich javy, ktoré napomáhajú občianskemu spolunažívaniu a podporujú ho. Druhá obsahuje pojmy zachytávajúce javy protikladného charakteru – tie, ktoré občianskemu spolunažívaniu neprajú, vytvárajú preň prekážky alebo ho otvorene potláčajú či ničia.

Zámerom vydania publikácie je pomôcť čitateľkám a čitateľom lepšie si uvedomiť prednosti života v spoločnosti založenej na občianskom zmieri, vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a solidarite. Publikácia vo formáte pdf a ďalšie materiály k téme občianskeho spolunažívania sú voľne dostupné na webstránke  https://spolunazivanie.sk/.