SOPK: optimizmus podnikateľov ešte nerastie

BRATISLAVA – Podnikatelia, ktorí odpovedali v prieskume Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK), vnímajú podnikateľské prostredie ako priaznivé v 11 % prípadov, stagnujúce medzi 44% opýtaných a nie priaznivé 45 % respondentov.

Autori prieskumu Ladislav Vaškovič a Daniela Širáňová prišli k nasledovným dvom záverom:

1. Podmienky na podnikanie v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 hodnotil ako priaznivé najvyšší podiel účastníkov prieskumu od roku 2011, a to až 12 %, čo je dvojnásobná hodnota výsledku v prieskume v roku 2020. Treba však uviesť, že ako stagnujúce ho hodnotilo 43 % a ako nepriaznivé 45 % respondentov.

2. Pri porovnaní očakávaní podmienok na podnikanie pre rok nasledujúci po roku, v ktorom sa konal prieskum, prejavili respondenti viac pesimizmu v roku 2021 ako v roku 2020. Podiel tých respondentov, ktorí očakávali, že podmienky v nasledujúcom roku budú priaznivejšie, klesol zo 17 % v roku 2020 na 11 % v roku 2021.

Ekonomický prieskum patrí k jednej z najvýznamnejších aktivít SOPK. Robí sa od roku 1998. Získané údaje poskytujú časový rad názorov členov komory na ich vlastné ekonomické výsledky, hodnotenia podmienok na podnikanie, ale aj vývoja stanovísk k aktuálnym problémom, ktoré  majú vplyv na ich bezprostrednú činnosť.

Obdobie vnímania Priaznivé Stagnujúce Nepriaznivé
Prieskum v 2009 aké bude v 2010 6 59 35
Prieskum v 2010 aké je v 2010 8 56 36
Prieskum v 2010 aké bude v 2011 34 38 28
Prieskum v 2011 aké je v 2011 20 55 25
Prieskum v 2011 aké bude v 2012 12 59 29
Prieskum v 2012 aké je v 2012 3 47 50
Prieskum v 2012 aké bude v 2013 6 26 68
Prieskum v 2013 aké je v 2013 2 42 56
Prieskum v 2013 aké bude v 2014 6 57 37
Prieskum v 2014 aké je v 2014 4 43 53
Prieskum v 2014 aké bude v 2015 5 54 41
Prieskum v 2015 aké je v 2015 7 56 37
Prieskum v 2015 aké bude v 2016 8 62 30
Prieskum v 2016 aké je v 2016 7 54 39
Prieskum 2016 aké bude v 2017 7 61 32
Prieskum v 2017 aké je v 2017 8 59 33
Prieskum v 2017 v aké bude v 2018 14 58 28
Prieskum v 2018 aké je v 2018 7 59 34
Prieskumv 2018 aké bude v 2019 6 66 28
Prieskum v 2019 aké je v 2019 6 54 40
Prieskum v 2019 aké bude v 2020 8 48 44
Prieskum 2020 aké je v 2020 6 24 70
Prieskum 2020 aké bude 2021 17 45 38
Prieskum 2021 aké je v 2021 12 43 45
Prieskum v 2021 aké bude v 2022 11 44 45

Prameň:  Ladislav Vaškovič, Daniela Širáňová. Očakávania podnikateľskej sféry. Rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2021 – 2022.