Slovenský export aj import v júni prekonal predkovidovú úroveň takmer o pätinu, medziročne rástli piaty mesiac po sebe

Slovenský export aj import v júni prekonal predkovidovú úroveň takmer o pätinu, medziročne rástli piaty mesiac po sebe

Zahraničný obchod skončil v júni 2021 v prebytku 297 mil. eur, obchodná bilancia je kladná už 14 mesiacov. Vývoz absolútnej väčšiny tovarových skupín dosahoval výrazne vyššie hodnoty ako pred pandémiou, teda v júni 2019.

Celkový vývoz tovaru v júni 2021 dosiahol hodnotu 7,7 mld. eur, pri medziročnom raste o 16,6 %. Zvýšil sa aj celkový dovoz tovaru o 28,3 % na 7,4 mld. eur. Celkové hodnoty exportu aj importu boli druhé najvyššie v tomto roku a boli výrazne vyššie aj v porovnaní s hodnotami pred pandémiou (jún 2019). Export presiahol hodnoty spred dvoch rokov o 19 % a import o 18,7 %.

Prevahu vývozu nad dovozom v júni 2021 opäť potiahol najmä vývoz áut. Bilancia zahraničného obchodu so štátmi Európskej únie sa v júni medziročne mierne zhoršila, ale stále export prevyšoval dovoz o 1 miliardu eur. S nečlenskými krajinami EÚ je bilancia dlhodobo pasívna, saldo aktuálne v júni dosiahlo -752 mil. eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu osem vykázalo medziročný nárast a súčasne deväť malo vyššie hodnoty ako pred pandémiou (oproti júnu 2019). Išlo pritom o výrazne vyššie hodnoty, ktoré sa pohybovali od 13 % do 170 %. V najobchodovanejšej triede – Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz áut (SITC 7) sa prejavil druhý najnižší medzidvojročný rast, a to o 17 %. Najvyšší rast oproti situácii pred pandémiou o 170 % bol v exporte Olejov, tukov a voskov (SITC 4). Pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast deväť tried z desiatich a všetky hodnoty prekonali aj úroveň júna 2019. Najdynamickejšie vzrástol dovoz Surových materiálov (SITC 2).

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7,4 mld. eur, pri medziročnom raste o 15,6 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 28,3 % na 7,3 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 134,7 mil. eur (o 606 mil. eur nižšie ako v júni 2020)

Vývoj za prvý polrok 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za január až jún 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 29,4 % na 44,2 mld. eur a celkový dovoz o 25,2 % na 42,2 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 mld. eur (o 1,6 mld. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku). Obchodná bilancia v prvom polroku 2021 bola najvyššia od roku 2014.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júni 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 28,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel takmer 80 %. Tovar z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66 % a medziročne vzrástol o 26,4 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júni 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 32,8 % a dovoz z nečlenských krajín EÚ o 23 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli Stroje a prepravné zariadenia s podielom 63,9 % na celkovom vývoze a 50,4 % na celkovom dovoze.

Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 8. septembra 2021. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.