Slovensko malo vlani dlh na úrovni 0, 7 % HDP

Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2018 úroveň 0,70 % HDP, čo je menej ako rozpočtovaný cieľ vo výške 0,83 % HDP.
Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (gross domestic product at market prices, skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok).
Hrubý dlh dosiahol úroveň 48,9 % HDP, čo je oproti predpokladom rozpočtu menej o 1,0 % HDP a prvýkrát od roku 2012 klesol mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Štrukturálny deficit, ktorý zohľadňuje vplyv hospodárskeho cyklu ako aj dočasné vplyvy na verejné financie, sa medziročne zhoršil o 0,2 p.b. HDP na úroveň 1,2 % HDP. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: „Z pohľadu vyhodnocovania hospodárenia verejných financií je dôležité, že lepší výsledok v roku 2018 v porovnaní s rozpočtom bol dosiahnutý vďaka dočasným pozitívnym vplyvom, ktoré sa v ďalších rokoch nebudú opakovať. Po ich zohľadnení došlo v porovnaní s rokom 2017 k zhoršeniu očisteného salda o 0,2% HDP, čo viedlo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.“