Slovenská štatistika hala-bala, akú mala, takú dala

Predseda Śtatististického úradu SR dnes dostane v pošte list od slovenského ekonóma Jaroslava Husára.  Ten pôsobil v rade zahraničných centier. Jaroslav Husár je makroekonóm. V liste analyzuje postupy slovenskej a svetovej štatistiky. Finančné noviny prinášajú celý text listu.

Vážený pán predseda,

prezrel som si materiál SR v číslach 2018. Na s. 38 začínajú makroekonomické dáta. Grafy nemajú takú výpovednú hodnotu ako numerické hodnoty. Je rozdiel ak pilot zahlási, že letím veľmi vysoko, letím veľmi rýchlo a je to veľmi zima, a druhý pilot zahlási, že letím vo výške 8500 m, letím rýchlosťou 560km/h a je tu -39,0 stupňov Celzia, informácia je bohatá. Numerické  hodnoty spravidla poskytujú aj možnosť ich matematického spracovania. Ak vyjdeme z definície HDP,  že je to peňažná hodnota finálnych tovarov a služieb vyrobených v danej krajine, spravidla za rok, potom to môžeme takto zapísať:

 

HDP (82 mld.) = x1.c1 + x2.c2 + x3.c3 + …………+ xn.cn   a n = 10236

 

Môj ranný nákup bude povedzme

 

Ja       5rohlíkov x cena + 1l mlieka x cena + 1pivo x cena, spolu povedzme 3,20 eura

a Váš

Vy    1kg mäsa x cena + 1 l vína x cena + 1 mydlo x cena, štruktúra tovarov 5,10 eura.

 

Peňažná forma hodnoty (3,20 a 5,10) je bezobsažná, stratila sa substancia hodnoty, ktorá sa však naopak dá vyčítať z môjho a Vášho košíka, vieme aké tovary sa kúpili. Oba sú započítané v HDP 82.0 mld. eur. Z matematickej definície HDP vyplýva, že prvky rovnice sa dajú rôzne triediť, teda x-ky môžem triediť a získavať nový a nový obraz o ekonomike podľa požadovanej analýzy.  Keynes navrhol, aby sa urobili skupiny: výdavky domácnosti na nákup tovarov a služieb C, výdavky podnikov na investície I, výdavky vlády na nákup tovarov a služieb G, export X a import M, čiže súhrnne  Y = C + I + G + (X – M). Kuznets, tvorca SNÚ navrhol niekoľko druhov tabuliek, zohľadňujúcich potrebné aspekty pre analýzu fungovania ekonomiky a pre orgány riadenia (ministerstvo financií). Navrhol aj také, kde sa dá sledovať rovnováha ekonomiky, čo by som pokladal za najdôležitejšie čím môže ŠÚ SR prispieť ku skvalitneniu analýzy ekonomiky. V mojej knihe Aj ekonómia je veda uvádzam rôzne tabuľky zohľadňujúce rôzne možné aspekty riadiacich orgánov. Všimnite si Tabuľku 2. Substanciu hodnoty HDP (67,69) sleduje cez principiálne makroekonomické veličiny (NNP, národný príjem, príjmy obyvateľstva a výdavky obyvateľstva), ba aj detailnejšie cez makroekonomické veličiny charakterizujúce rôzne stránky ekonomického života (nepriame dane podnikov, daň zo zisku podnikov, netto vládne úrokové platby, úrokové platby obyvateľstva,…). Zároveň som transformoval tieto hodnoty do nových makroekonomických veličín, čo dokumentuje druhý stĺpec. Ten vlastne uvádza druhú definíciu HDP a okrem možného vyššie spomenutého rozboru, môžeme urobiť rozbor rovnováhy ekonomiky.

 

Sledovanie rovnováhy ekonomiky a algoritmus je výpočtu

Tabuľka 2: preočet na zlôožky S, T a C

HDP 67,69        67,69
 Mínus spotreba fixného kapitálu    6,94  
NNP 60,74  
 Mínus nepriame dane podnikov   5,40  
          transfeové platby podnikov   0,29   S  10,37
          Statistická diskrepancia   0,11  
 plus  netto subvencie   0,06(-)  
Národný príjem 55,00  
  Mínus čisté úspory podnikov    0,94  
          Daň zo zisku podnikov   2,63  
          Príspevky na sociálne zabezpečenie    5,43  
 plus  transférové platby vlády   6,91(-)  
          Vládne úrokové platby, netto   0,66(-)  
          Úroky platené obyvateľstvom  1,14  T    14,74
          Transferové platby podnikov    0,29  
Príjmy obyvateľstva   54,97  
 nínus daňové platby obyvateľstva   8,57  
Disponibilný príjem oyvateľstva  46,40  
 mínus úspory obyvateľstva    2,11  
          Transfery do zahraničia    0,03   Rf    0,03
          Úrokové platby obyvateľstva    1,12  
Výdavky obavateľstva na spotrebu (C)  43,14  C   43,14

 

Celkom konkrétne si pozrime USA HDP USA v roku 2006 bol 13008 amerických biliónov USD. Ale to číslo nič nehovorí. Pozrime si jeho rozklad v tabuľke:

 

Tabuľka 1: Zložky HDP USA za rok 2006

C,  výdavky obyvateľstva   9 079    
I. výdavky na investície   2 215 C, výdavky obyvateľstva  9 079
G, výdavky vlády   2 479 S, úspory  1 799
X-M, netto export   – 765 T, príjmy z daní  2 130
HDP 13 008 HDP 13 008

 

Z posledného riadku vyplýva, že USA nemali žiadne problémy, podľa hodnoty HDP. Ak dosadíme údaje z tabuľky 1 do členov rovnice rovnováhy, získame tieto hodnoty  (S – I) = – 416,  (T – G)  – 349 a  (X – M) =  -765. Fascinujúci záver: USA už v roku 2006 vykazovali obrovské dlhy! Ti makrosektory: súkromný, vládny a sektor zahraničia mali veľké dlhy (teda nie v roku 2008!). Zistili sme druhy dlhov, čo mnoho ekonómov, zvlášť u nás, akosi mieša dokopy, alebo aspoň neurobí ich zreteľnými. Iba hodnota HDP nemá význam. Výška modelky 178 cm je výpovedná iba ak poznáme 90-60-90 a 60-60-120, a to sa biológia nepožadovane zahrala.

 

Teraz si ešte všimnime rovnováhu ekonomiky USA v troch rokoch po roku 2000:

 

(S – I) + (T – G) =  (X – M).

2003:    (10)  +  (-530)   =  (-520)

2006: (-471)  + (-313)   =  (-784)

2008:   (-30)  + (-707)   =  (-737)

 

USA sa topili v dlhoch!!! Vidíme, že v roku 2003 boli USA na tom lepšie ako v roku 2006. Súkromný sektor vykazoval prebytok úspor nad investíciami. Táto čiastka sa teda využila na financovanie rozpočtu vlády a nie na ekonomický rozvoj súkromného sektora. Rovnicu rovnováhy ekonómovia USA mohli upraviť tak, aby riešili problém zvýšenia investícií (keďže to bol ich problém), čiže  2003: investície: I = S + T – G + M – X   (+10?). Z rozboru tejto rovnice mali vyplynúť pre USA vedecké závery, a tie potom realizovať v ekonomickej politike.

 

Vážený pán predseda, ŠÚ SR musí poskytovať takú makroekonomickú databázu, ktorá je zdrojom tvorby ekonomickej politiky. Grafy nemajú takú výpovednú hodnotu ako majú usporiadané makroekonomické dáta v príslušnej sústave navzájom spojených ekonomických tabuliek s možnosťou ich využitia ekonometrický aparátom.

 

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.