Slovenská rada pre zelené budovy má 12 rokov

BRATISLAVA – Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) si tohto roku pripomenie 12. výročie založenia tejto organizácie.

Slovenská rada pre zelené budovy, známa tiež pod skratkou SKGBC z anglického Slovak Green Building Council), je hlavný veľvyslanec udržateľnej výstavby na Slovensku.

Slovenská rada pre zelené budovy bola vnikla v novembri 2010 ako neziskové občianske združenie. Najvyšším orgánom SKGBC je členská schôdza, ktorá volí predstavenstvo. Výkonným orgánom je sekretariát SKGBC na čele s výkonným riaditeľom, ktorého vyberá predstavenstvo.

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom.

Cieľom SKGBC  je to, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli realizované podľa udržateľných štandardov, čím sa zníži spotreba energií, eliminuje vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa.

Misiou sú nasledovné snahy:

  • Podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe.
  • Informovať, vzdelávať a spájať odbornú aj širokú verejnosť.
  • Vytváranie diskusie a odborného dialógu o témach týkajúcich sa udržateľnej výstavby.
  • Presadzovanie ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov v udržateľnej výstavbe.

Slovenská rada pre zelené budov združuje spoločnosti z rôznych sektorov ekonomiky. Ich spoločným cieľom sú kvalitné budovy a stavebníctvo podporujúce novú výstavbu a obnovu budov na základe princípov udržateľnosti.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.