Slovenská informačná služba o dezinfomáciách

BRATISLAVA – Slovenská informačná služba (SIS) zverejnila správu o činnosti v minulom roku. Finančné noviny zverejňujú úryvok správy venovaný médiám.

SIS v roku 2020 v súvislosti s problematikou hybridných hrozieb vytvorila reštrukturalizáciou už existujúcich organizačných zložiek nové pracoviská, ktoré sa primárne venujú tejto téme. Zároveň boli zriadené medziútvarové mechanizmy, koordinujúce ich činnosť. Šírenie dezinformácií v slovenskom online priestore sa v roku 2020 zintenzívnilo, a to aj v dôsledku väčších možností pôsobenia, ktoré boli spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. Dezinformační aktéri naplnili online priestor zavádzajúcimi a konšpiratívnymi naratívmi o rôznych aspektoch pandémie, ktoré dopĺňali tradičnými dezinformačnými témami a vlastnou agendou. Prijímanie protiepidemických opatrení sa prejavilo zvýšenou produkciou polarizačných obsahov, ktoré boli zamerané predovšetkým na podkopávanie dôvery voči úradom a ich schopnosti pandémiu riešiť.

Na slovenskej dezinformačnej scéne v roku 2020 pokračovalo viacero výraznejších aktérov v posilňovaní postavenia a budovaní vlastnej značky. V súvislosti s úzkou väzbou medzi pandémiou ochorenia COVID-19 a jej dopadmi na praktický život sa dezinformačným aktérom podarilo zasiahnuť širšie spektrum recipientov ako v predošlých rokoch. Rozhodujúcu úlohu pri vytváraní a šírení dezinformačných a polarizačných obsahov naďalej zohrávali slovenskí aktéri.

V priebehu roka 2020 služba nezaznamenala výraznejšie zmeny v oblasti snáh šírenia propagandy zo strany Ruska na území SR. Činnosť proruských aktivistov sa zameriavala na šírenie naratívov smerujúcich k polarizácii slovenskej spoločnosti na báze hodnotového a politického konfliktu. Vo virtuálnom priestore bolo v hodnotenom období zaznamenané zintenzívnenie šírenia proruských naratívov. Aktéri, ktorí ich komunikovali voči slovenskej verejnosti, vo všeobecnosti pôsobili autonómne, ale zároveň sa inšpirovali námetmi a obsahmi rozpracovanými v štátnych médiách RF. Posolstvá proruskej propagandy vrátane dezinformácií šírili najmä tzv. alternatívne médiá pôsobiace väčšinou na internete.

Čína v slovenskom mediálnom priestore pokračovala v úsilí zameranom na ovplyvňovanie verejnej mienky, šírenie propagandy a budovanie pozitívneho obrazu o Číne. Aktéri konajúci v jej prospech pripisovali vysokú dôležitosť najmä neutralizácii negatívneho mediálneho pokrytia krajiny v súvislosti so začiatkom pandémie ochorenia COVID-19. Od začiatku rozšírenia pandémie na územie Európy propagovali rôznymi mediálnymi kanálmi nielen efektivitu prísnych opatrení vykonaných na území Číny, ale aj rôzne formy čínskej zdravotníckej pomoci a komerčné dodávky zdravotníckych materiálov, ktoré boli prezentované ako pomoc pre európske štáty údajne trpiace v dôsledku nečinnosti inštitúcií EÚ.

SIS sa aktívne zapojila aj do činnosti pracovnej skupiny zriadenej pri Kancelárii bezpečnostnej rady SR na prípravu koncepčného materiálu pre boj proti dezinformáciám – Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám.