Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, je najpomalšia za posledné dva roky

BRATISLAVA – Rast ekonomiky potiahol prebytok v zahraničnom obchode a pretrvávajúci rast investícií podnikov.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Tlmiaci účinok mal pokles výdavkov domácností. Spomedzi odvetví pomohla najmä rastúca výkonnosť priemyslu, ako aj obchodu a dopravy.

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 13 % a dosiahol 27,7 mld. eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave (oproti 4. štvrťroku 2022) HDP vzrástol o 0,3 %.

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Výkony jednotlivých odvetví, ktoré sa premietajú do hrubej pridanej hodnoty boli v 1. štvrťroku 2023 vyššie ako pred rokom. Objem hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách dosiahol 25,3 mld. eur, kľúčová zložka HDP medziročne vzrástla o 3,8 %. Výkonnosť odvetví nad úrovňou 3 % bola naposledy zaznamenaná v 1. štvrťroku 2019.

Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo 8 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 10,1 %, váhovo najvýznamnejšie odvetvie vytvorilo takmer tretinu pridanej hodnoty ekonomiky. K výkonnosti tohto odvetvia prispelo najmä medziročné zvýšenie pridanej hodnoty vo výrobe dopravných prostriedkov o 33,7 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 13,6 %, ako aj vo výrobe strojov a zariadení o 7,5 %. Z významnejších odvetví priemyslu poklesla pridaná hodnota len vo výrobe elektrických zariadení o 13,9 %.

Video: vyjadrenie Alžbety Ridzoňovej, dočasne poverenej vedením sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR k téme HDP v SR v 1. štvrťroku 2023. Prameň: Štatistický úrad SR.

K celkovému rastu prispela aj druhá váhovo najvýznamnejšia skupina odvetví veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby s medziročným zvýšením výkonov o 4,5 %, pričom vyšší rast sa prejavil najmä v doprave o 8 %. V obchode bol zaznamenaný nárast o 3,4 %.

Pozitívny vplyv na HDP mala tiež medziročne vyššia výkonnosť stavebníctva o 23,8 %, finančných a poisťovacích činností o 6,2 %, a tiež informácií a komunikácie o 3,4 %.

Medziročný pokles pridanej hodnoty bol zaznamenaný najmä v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 3,4 %, ako aj v odvetví odborných, vedeckých a technických činností; administratívnych služieb o 1,5 %.

Výdavková metóda

Na výkon ekonomickej aktivity z hľadiska jednotlivých výdavkov mal rozhodujúci vplyv mínusový vývoj domáceho dopytu, konečná spotreba medziročne klesla o 3 % a úbytok sa prejavil vo všetkých jej zložkách najmä v poklese spotreby domácností o 2,1 %. Táto zložka HDP svojimi plusovými hodnotami ťahala HDP dva predošlé roky. Za jej aktuálnym poklesom je vysoká inflácia, ktorej vplyv sa prejavil neskôr, ako sa očakávalo.

Tvorba hrubého kapitálu medziročne významne klesla o takmer 30 %, a to najmä pod vplyvom výrazného poklesu stavu zásob, ktorý úplne prekryl pozitívny výsledok v oblasti investovania. Hrubý fixný kapitál ako prejav podnikových investičných aktivít bol o 5,7 % vyšší ako pred rokom.

Pozitívny výsledok na rast HDP mal tiež zahraničný obchod – vývoz síce medziročne klesol ale pretože pokles dovozu bol ešte dynamickejší, plusové saldo zahraničného obchodu  ekonomike výrazne pomohlo.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.