Skorší odchod ľudí do dôchodku, nižší dôchodok

Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon
o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku. Priniesol to v svojej tlačovej správe. Jej text je tu. 

V posledných týždňoch sa objavujú úvahy o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, najčastejšie vo veku 65 rokov. Spolu so zavedením minimálnej valorizácie dôchodkov ide o ďalšie
oslabenie dôchodkovej reformy z roku 2012 . Takýto krok by podľa KEA znamenal krok späť predlhodobú udržateľnosť verejných financií a ohrozenie budúcich dôchodkov. Podľa
najaktuálnejších výpočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bude pre obnovenie dlhodobej udržateľnosti nutné, aby verejná správa našla dodatočné nové trvalé úspory, resp. príjmy, minimálne
vo výške 0,4 % HDP prakticky už dnes.

Demografia

Dôchodková reforma v roku 2012 naviazala vek odchodu do dôchodku na vek dožitia. Takáto väzba je kľúčová pre udržateľnosť verejných financií do budúcnosti. Okrem iného znamená, že bez ďalšieho legislatívneho zásahu môže dôchodkový vek automaticky klesať, stagnovať, alebo rásť, plne v súlade s demografickým vývojom. Tým, že sa zaviedol tento automatický mechanizmus sa zároveň predišlo pravidelnému politickému boju o to, či a o koľko dôchodkový vek zvyšovať. Pre ilustráciu, priemerný počet rokov strávených v dôchodku mužov, ktorí v roku 2016 odišli do dôchodku sa odhaduje na 19,3 roka a žien 25,5 roka . Súčasná legislatíva v podstate udrží počet rokov na dôchodku blízko týchto hodnôt aj pre budúcich dôchodcov. Zavedenie stropu na 65 rokov sa pritom vôbec nedotýka ľudí, ktorí sú momentálne vo veku  pred dôchodkom a najbližších 20 rokov sa bude dôchodkový vek ďalej posúvať. Navrhovaná úprava by sa prejavila až okolo roku 2038 a dotýkala sa ľudí narodených v roku 1974 a neskôr. V roku 2038 nebude rozhodovať to čo sa dostalo do zákona v roku 2018, ale čo si reálne budeme môcť v tom čase dovoliť. Skorší odchod do dôchodku znamená dlhší čas strávený na dôchodku a teda aj vyššie dôchodkové výdavky zo strany verejných financií. Na to, aby ich štát vedel neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď (1) zvýšiť už dnes vysoké odvody (dnes dosahujú 23% hrubej mzdy), resp. dane; alebo (2) budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom; alebo (3) akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. V súčasnosti však diskusiu o takýchto kompenzačných opatreniach nevidno a kým politici nenavrhnú, ako by sme výpadok vykryli, pokladáme za lepšie ponechať súčasnú úpravu. V prípade, že sa vývoj verejných financií v najbližších dvadsiatich rokoch ukáže ako nad očakávanie.

Vyššie výdavky

Skorší odchod do dôchodku znamená dlhší čas strávený na dôchodku a teda aj vyššie dôchodkové výdavky zo strany verejných financií. Na to, aby ich štát vedel neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď (1) zvýšiť už dnes vysoké odvody (dnes dosahujú 23% hrubej mzdy), resp. dane; alebo (2) budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom; alebo (3) akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. V súčasnosti však diskusiu o takýchto kompenzačných opatreniach nevidno a kým politici nenavrhnú, ako by sme výpadok vykryli, pokladáme za lepšie ponechať súčasnú úpravu. V prípade, že sa vývoj verejných financií v najbližších dvadsiatich rokoch ukáže ako nad očakávanie. priaznivý, je dostatok času na to, aby sa vek odchodu do dôchodku upravil následne alebo sa prípadný priaznivý vývoj využil na zlepšenie kvality života v inej oblasti. Ak chce vláda zabezpečiť, aby si ľudia v budúcnosti dlhšie užívali dôchodok, môže k tomu
prispieť:

1) Využitím dobrých časov – napr. súčasného rastu ekonomiky a zamestnanosti – na rýchlejšie znižovanie štátneho dlhu. Teraz sa dá zväčšiť priestor na dofinancovanie dôchodkov v ďalších desaťročiach, keď sa naplno prejaví starnutie. 2) Účinnejšou rodinnou politikou na podporu záujmu ľudí vychovávať deti, čo by zmiernilo budúci pokles populácie v aktívnom veku. Malo by hlavne ísť o nefiškálne opatrenia ako dostupné školy, zvýšenie flexibility trhu práce, dostupné zdravotné služby a pod.  3) Aktívnou inteligentnou imigračnou politikou na zmiernenie úbytku populácie v aktívnom veku. 4) Opatreniami na zmiernenie odlevu mladých ľudí do zahraničia – napr. lepšie fungujúci štát, nekorupčné a férové prostredie, kvalitnejšie školstvo.5) Zefektívniť zdravotníctvo, aby sa znížila odvrátiteľná úmrtnosť a zlepšila kvalita rokov prežitých na dôchodku. 6) Reformou vzdelávania s výrazným rozvíjaním zručností a spôsobilostí, ktoré zlepšia budúcu produktivitu ľudí v aktívnom veku. 7) Zlepšiť fungovanie 2. a 3. dôchodkového piliera v súlade so správou.

Nekryté sľuby

Revízia výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky Útvaru hodnoty za peniaze Kým politici uvedené praktické kroky pre lepšiu udržateľnosť dôchodkového systému nerobia, navrhovaný strop dôchodkového veku je len ďalším nekrytým sľubom. Priestor na zlepšenie vidíme aj v lepšej informovanosti budúcich dôchodcov. Klub ekonomických analytikov zároveň vidí priestor na zlepšenie aj v informovaní súčasných poistencov a budúcich dôchodcov zo strany Sociálnej poisťovne. Budúci dôchodcovia by mali pravidelne dostávať stručnú a zrozumiteľnú informáciu s odhadom výšky ich dôchodku podľa aktuálnych pravidiel a očakávanom veku, kedy im vzniká nárok na dôchodok.