Šanghajská organizácia spolupráce doma v ekológii

TAŠKENT – Ekológia a ochrana životného prostredia sú prioritnými oblasťami spolupráce krajín Šanghajskej organizácie spolupráce.

Šanghajská organizácia spolupráce, anglicky Shanghai Cooperation Organization (ŠOS – SCO) prikladá veľký význam otázkam ekológie a ochrany životného prostredia, pričom ich považuje za jeden z kľúčových prvkov trvalo udržateľného rozvoja.

V zakladajúcich dokumentoch prijatých ŠOS – Šanghajskej deklarácii (2001) a Charte (2002) – je jedným z hlavných cieľov spolupráce práve interakcia v environmentálnej sfére.

Treba poznamenať, že environmentálne témy sa v priamej súvislosti s otázkami bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja ŠOS začali začleňovať do všetkých záverečných dokumentov organizácie. Napríklad v Zmluve o dlhodobom dobrom susedstve, priateľstve a spolupráci členských štátov ŠOS zo 16. augusta 2007 je v samostatnom článku stanovené, že zmluvné strany rozvíjajú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia, environmentálnej bezpečnosti, racionálneho využívania prírodných zdrojov. zdrojov, prijať potrebné opatrenia na rozvoj a realizáciu špeciálnych programov a projektov v týchto oblastiach.

V súčasnej fáze sú aktivity ŠOS v environmentálnej oblasti realizované v rámci Koncepcie spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia, prijatej v roku 2005 na summite v meste Qingdao (ČĽR). Stal sa prvým rámcovým dokumentom zameraným na praktickú spoluprácu v tejto oblasti. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť „komplexnú, spoločnú a udržateľnú bezpečnosť udržiavaním ekologickej rovnováhy, zabezpečením priaznivej ekológie a ekologického rozvoja ekonomiky“. Práce na dokumente iniciovala uzbecká strana.

Po prijatí Koncepcie bol schválený Akčný plán na jej realizáciu. Na vykonávanie praktickej práce na presadzovaní určenej agendy s podporou čínskej vlády bolo v roku 2014 založené Centrum environmentálnej spolupráce SCO. V roku 2019 bol prijatý špeciálny program pre rozvoj ekologického blahobytu miest SCO, ktorý je zameraný na predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia, prispôsobovanie a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, zabezpečenie environmentálnej bezpečnosti megacities, nakladanie s odpadom atď. Pracovné mechanizmy ako Stretnutie vedúcich oddelení, ako aj Odborná pracovná skupina pre ochranu životného prostredia.

S cieľom napredovať v environmentálnej agende členské krajiny SCO neustále iniciujú nové podujatia. Čína podporuje najmä rozvoj Dohody o spolupráci v oblasti životného prostredia, založenie Inštitútu environmentálneho rozvoja, Platformy na výmenu informácií a Ekologickej inovačnej základne SCO. Kazachstan stojí za zostavením Registra environmentálnych problémov členských krajín organizácie, vypracovaním digitálnej mapy ekosystémov SCO, Programom fytolesníckej rekultivácie vyschnutého dna Aralského mora a rozvojom osobitne chránených prírodných území a ekologického turizmu. Tadžikistan vyzýva na podporu vytvorenia Medzinárodného fondu na ochranu ľadovcov, Uzbekistan – Program Zeleného pásu ŠOS a komplexné riešenie environmentálnych problémov Aralskej oblasti (v rámci rezolúcie Valného zhromaždenia OSN). India navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny pre inovácie a startupové ekosystémy.

Členské krajiny ŠOS majú v úmysle nadviazať aktívny dialóg s medzinárodnými inštitúciami s cieľom realizovať spoločné projekty a programy v oblasti ochrany životného prostredia a zavádzania technológií šetrných k životnému prostrediu, zvyšujúcich podiel „zelenej“ ekonomiky. Na základe aktuálnosti problematiky tak téma ekológie a ochrany životného prostredia právom zaujíma dôležité miesto v programe nadchádzajúceho summitu ŠOS v Samarkande.

Š. Faiziev, vedúci oddelenia Medzinárodného inštitútu strednej Ázie , N. Chasanov, hlavný výskumník v  Medzinárodnom inštitúte strednej Ázie.