RRZ: verejné financie boli dlhodobo neudržateľné

BRATISLAVA – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že verejné financie boli v roku 2020 dlhodobo neudržateľné. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa nachádzal na úrovni 5,6 % HDP (5,1 mld. eur) v pásme vysokého rizika.

Na konci roku 2019, v čase kedy Slovensko zaznamenávalo ekonomicky dobré časy a nezamestnanosť bola na historických minimách, verejné financie už boli veľmi blízko hranice pásma vysokého rizika.  Indikátor dlhodobej udržateľnosti bol na úrovni 4,9 % HDP pri hranici vysokého rizika 5 % HDP.

Zhoršovanie udržateľnosti pokračovalo aj v prvých mesiacoch roka 2020. Bolo to vďaka tomu, že výrazne sa  zvýšili mzdy vo verejnej správe spolu so zavedením 13. dôchodkov.  To  prispelo k tomu, že verejné financie sa posunuli do pásma vysokého rizika udržateľnosti ešte pred vypuknutím pandémie.  Indikátor dlhodobej udržateľnosti sa dostal na hladinu 5,4 % HDP. Následne samotná pandémia ešte viac zhoršila stav verejných financií a zvýšila tento ukazovateľ na úroveň 6,7 % HDP. Na druhej strane rozpočtová politika po voľbách zlepšila dlhodobú udržateľnosť o 1,1 % HDP. RRZ pozitívne hodnotí, že podstatná väčšina tohto zlepšenia (0,9 % HDP) sa uskutočnila opatreniami zlepšujúcimi dlhodobé výdavky.  najmä oprava minimálnych dôchodkov a čiastočné zreálnenie úrovne 13. dôchodkov.

V situácii bez pandémie by takéto zlepšenie vrátilo ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti do pásma stredného rizika. Pretože prišla kríza, rozpočtová politika po voľbách neutralizovala takmer 80 % zhoršenia dlhodobej udržateľnosti spôsobeného krízou vyvolanou pandémiou. Zároveň takéto zlepšenie by splnilo požiadavky najvyššej sankcie dlhovej brzdy podľa pripravovanej novely ústavného zákona v prípade, že by rok 2020 nemal výnimku z pravidiel.

V dôsledku predkrízovej hospodárskej politiky, ako aj veľkosti dopadov krízy, došlo celkovo v roku 2020 k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií už piaty rok po sebe. V porovnaní s rokom 2019 sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti zhoršil o 0,8 % HDP a k decembru 2020 dosiahol hodnotu 5,6 % HDP (5,1 mld. eur).