Rada PMÚ zmenila prvostupňové rozhodnutie PMÚ o uložení pokuty PP & P Co., s.r.o., za nespoluprácu

BRATISLAVA – Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutím odstránila súdom vytýkanú vadu konania a znížila výšku pokuty uloženej účastníkovi konania na 250 eur.

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada PMÚ“) rozhodnutím  č. 2023/NSI/POK/R/31 zo dňa 19. 10. 2023 zmenila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) č.  2016/SP/1/1/012 zo dňa 9. 3. 2016, ktorým podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže (§ 38a ods. 2 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z., ďalej len „zákon“) uložil podnikateľovi PP & P Co., s.r.o., Bratislava pokutu vo výške 1 077,17 eur. Dôvodom uloženia pokuty bola nespolupráca podnikateľa so zamestnancami úradu, nedostatočná súčinnosť a neumožnenie riadneho vykonania inšpekcie. Dotknutý podnikateľ tým porušil povinnosť ustanovenú v zákone (§ 22a ods. 7 písm. b).

Rada PMÚ zmenila prvostupňové rozhodnutie PMÚ tak, aby dosiahla súlad svojho rozhodnutia s rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu (ďalej len „NSS“) č. 8Sžhk/2/2021 zo dňa 28. 02. 2023.

NSS svojím rozhodnutím konštatoval pochybenie na strane PMÚ, ktorý procesne nerozhodol o jednom zo skutkov, pre ktorý začal správne konanie vo veci. Rada PMÚ rozhodnutím odstránila súdom vytýkanú vadu konania a znížila výšku pokuty uloženej účastníkovi konania na 250 eur, keďže pôvodnú výšku pokuty uloženú prvostupňovým rozhodnutím vyhodnotila ako neprimeranú. Zákonné maximum na uloženie pokuty za tento typ deliktu je 1 % z obratu spoločnosti. Prvostupňovým orgánom stanovená suma pokuty vo výške 0,9 % z obratu spoločnosti indikovala, že ide o najzávažnejší spôsob porušenia zákonom uložených povinností, s čím sa Rada PMÚ nestotožnila. Prihliadajúc aj na nízky obrat podnikateľa, uložila pokutu, ktorá predstavuje 0,2 % z obratu podnikateľa v rozhodnom období. Takéto stanovenie % z obratu korešponduje s predchádzajúcou rozhodovacou praxou PMÚ.

Rozhodnutie Rady PMÚ nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2023.

Voči tomuto rozhodnutiu Rady PMÚ sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.