Slovenská ekonomika rok 2022 s rastom 1,7 %, v poslednom štvrťroku stúpala najpomalšie

BRATISLAVA – Rastu ekonomiky v posledných troch mesiacoch roka 2022 pomohol pozitívny výsledok väčšiny z 10 sledovaných skupín odvetví, najviac sa darilo obchodu a doprave.

V súhrne za celý rok 2022 rast HDP  podporili výrazne míňajúce domácnosti aj rastúce investičné aktivity. Informuje o tom Štatistický úrad SR-

Hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,1 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Slovenská ekonomika si udržala rast, ale tempo jej rastu bolo najnižšie za posledných sedem štvrťrokov. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 9,3 % a dosiahol 28,3 mld. eur. Po sezónnej úprave bol HDP medzikvartálne (oproti 3. štvrťroku 2022) reálne vyšší o 0,3 %.

 

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Výkony jednotlivých odvetví boli miernejšie ako v 3. štvrťroku. Hrubá pridaná hodnota dosiahla 25,1 mld. eur, čo predstavovalo rast tejto kľúčovej zložky HDP o 1,2 %. Výkonnosť odvetví prekonala predpandemickú úroveň (4. štvrťrok 2019) o 1 %.

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 6. Na tento výsledok mal vplyv najmä rast druhej váhovo najvýznamnejšej skupiny odvetví veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby medziročne o 6,6 %. Z tejto skupiny rástol predovšetkým obchod, a to výrazne o pätinu, doprava narástla o viac ako 8 %.

Pozitívny vplyv na HDP mala tiež medziročne vyššia výkonnosť odvetvia odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 3,9 % a tiež informácie a komunikácia o 1,6 %.

Priemysel, odvetvie s najväčším (štvrtinovým) podielom v ekonomike SR, medziročne znížil výkon o 0,4 %. Jeho bilanciu nedokázali zvrátiť ani vyššie rasty dvoch najsilnejších zložiek –  výroby motorových vozidiel o 16,3 % a výroby kovov a kovových konštrukcií o 14,7 %.

 

 

 

Medziročný pokles zaznamenalo odvetvie finančné a poisťovacie činnosti o 6,9 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 1,6 %.

Výdavková metóda

Výkon ekonomickej aktivity bol pozitívny aj vo 4. štvrťroku 2022. V poslednom štvrťroku ekonomiku potiahol hlavne domáci dopyt, ktorý zaznamenal najvyššie objemové hodnoty a dosiahol zvýšenie o 6,3 %. Vplyv na to mal rast spotreby domácností o 4,7 %, ktorý pretrval napriek vysokej inflácii. Objem podnikových investícií v stálych cenách vyjadrený hrubým fixným kapitálom dosiahol najvyššie hodnoty za tri roky, medziročne sa zvýšil o takmer 10 %.

Zahraničný dopyt (vývoz) rástol, vo 4. štvrťroku 2022 dosiahol zvýšenie o 2,6 %, pre vyšší rast dovozu však zahraničný obchod skončil so záporným saldom a negatívne tak vplýval na HDP.

HDP za celý  rok 2022

V súhrne za celý rok 2022 dosiahol HDP nominálny objem 107,7 mld. eur. V stálych cenách (sezónne neupravený) vzrástol o 1,7 %. Výkon ekonomiky bol súčasne o 1,2 % vyšší ako tesne pred pandémiou (porovnanie s rokom 2019).