Právnická fakulta UK o paragrafoch 363 a 367

BRATISLAVA Stanovisko Právnickej fakulty UK v Bratislave zaslané Ústavnému súdu SR ku konaniu o súlade ustanovení § 363 až § 367 Trestného poriadku s Ústavou SR.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vydala stanovisko ku konaniu pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o súlade ustanovení § 363 až § 367 Trestného poriadku v znení neskorších právnych predpisov a noviel s Ústavou Slovenskej republiky, ktorým reaguje na podania v danej veci zaslané na Ústavný súd SR.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa pre tento krok rozhodla s úmyslom prispieť k odbornej diskusii, k eliminácii politizácie výsostne odbornej problematiky a zároveň v záujme budovania právneho štátu. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa zároveň dištancuje od akéhokoľvek politického zneužívania jej odborného stanoviska. Vo svojom stanovisku uviedla, že podľa jej názoru je uvedené ustanovenie plne v súlade s menovanými článkami Ústavy Slovenskej republiky a príslušnými článkami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právny poriadok vníma ako ucelený racionálny systém právnych noriem, ktoré je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Ďalej uviedla, že § 363 až § 367 Trestného poriadku je celkom zjavne možné vykladať i aplikovať ústavne konformným spôsobom. Paragrafy 363 až 367 Trestného poriadku sledujú legitímny cieľ, ktorým je požiadavka zákonnosti rozhodnutí prokurátorov a policajtov a na ňu nadväzujúca požiadavka ústavnej konformity zásahov vytváraných týmito rozhodnutiami (t. j. odstránenie nezákonnosti a najmä odstránenie z nezákonnosti vyplývajúcich zásahov do základných práv a slobôd).

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v stanovisku zdôraznila, že Slovenská republika má dostatočný systém garancií vytvárajúcich predpoklad, že nemôže dochádzať k systémovému zlyhávaniu pri aplikácii § 363 až § 367 Trestného poriadku, pričom ide o tieto záruky:

–     záruky vyplývajúce zo spôsobu obsadenia funkcie/kreácie generálneho prokurátora SR,

–     záruky vyplývajúce z politickej kontroly činnosti generálneho prokurátora SR,

–     záruky vyplývajúce zo súdnej kontroly činnosti generálneho prokurátora SR,

–     záruky vyplývajúce z práva odvolať generálneho prokurátora SR,

–     záruky vyplývajúce z možnosti vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť generálneho prokurátora SR.

Na stanovisku pracovali odborníci Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorí sa vo svojej vedecko-pedagogickej praxi venujú oblasti trestného práva a oblasti ústavného práva, na čele s jej dekanom doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. Menovite Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Milan Hodás, PhD., JUDr. Lukáš Turay, PhD. a JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., ktorí sa vzhľadom na uvedenú argumentáciu domnievajú, že Ústavný súd SR by mal o návrhoch v konaní o súlade ustanovení § 363 až § 367 Trestného poriadku s Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozhodnúť tak, že im nevyhovuje.