Vyjadrenie AZZZ k pozmeňujúcemu návrhu Novely zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

BRATISLAVA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení , ďalej len „AZZZ“), v súčinnosti s jej členom Asociáciou vodárenských spoločností (ďalej len „AVS“,  sa dlhodobo podieľala na príprave Novely zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela 442“), kde zahrnula poznatky z prevádzkovania sietí vodovodov a kanalizácií z vodárenskej praxe.

Hlavnú výhradu má AZZZ voči pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý v rámci druhého čítania predložili poslanci Tomáš Šudík, Anna Zemanová a Jaromír Šíbl (ďalej len „Pozmeňujúci návrh“), pričom týmto návrhom bola Novela 442 nelogicky a nekoncepčne zmenená a doplnená bez riešenia nadväzných dopadov. Uvedená zmena nebola konzultovaná so žiadnym s dotknutých subjektov ani s odbornou verejnosťou, hoci prináša významný zásah do činnosti vlastníkov verejných vodovodov, regulačnej politiky a následne sa prejaví negatívnym dopadom na všetkých odberateľov vody z verejných vodovodov.

Presun povinnosti zabezpečovať opravu a údržbu vodovodnej prípojky z vlastníka prípojky na vlastníka verejného vodovodu, bude mať výrazný dosah na fungovanie vlastníkov verejných vodovodov a ich zákazníkov. Ide o zásah do vlastníckeho práva jednak vlastníka vodovodnej prípojky, ako aj o neadekvátne presunutie starostlivosti na plecia vlastníka verejného vodovodu, ktorým sú okrem vodárenských spoločností aj mestá, obce a iné právnické subjekty. Uvedené pokladáme za rozporné s ústavným princípom ochrany a vlastníctva majetku zakotveným v čl. 20 Ústavy.

Svojím obsahom pokladáme tento presun povinností za porušenie princípov trhového hospodárstva a súkromného vlastníctva. Od roku 2002, odkedy bol prijatý Zákon 442/2002Z.z. bolo jednoznačne definované postavenie vlastníka vodovodnej prípojky a jeho povinnosti súvisiace s budovaním prípojky ako aj jej údržbou a opravami porúch. Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. v žiadnom svojom ustanovení nedefinuje povinnosť distribútora starať sa o verejnú časť plynovej resp. elektrickej prípojky. Navrhovaná novela v tomto kontexte pôsobí disproporčne, keď znevýhodňuje vlastníka vodovodu v porovnaní s inými distribútormi sieťových odvetví. Nevidíme racionálny dôvod na to, aby štát preniesol finančné bremeno starostlivosti o cudzí majetok na ťarchu vlastníkov verejných vodovodov.

Pozmeňujúci návrh bol zároveň schválený bez spracovania analýzy sociálnych dopadov a analýzy dopadov na podnikateľské prostredie. Na Slovensku je evidovaných 989 176 ks vodovodných prípojok (v rôznom technickom stave), pričom náklady na výmenu prípojky sa pohybujú v rozsahu od 2500 do 10.000.-€ v závislosti od dĺžky prípojky a povrchu verejného priestranstva, pod ktorým sa nachádza. Celková finančná záťaž súvisiaca s plynulou výmenou prípojok sa môže vyšplhať až do výšky 5 miliárd €, čo bude predstavovať výrazný nárast ceny vodného pre 90% obyvateľov Slovenska pripojených na verejný vodovod. Na opravu a údržbu vodovodných prípojok v súkromnom vlastníctve sa budú skladať všetci odberatelia vody z verejného vodovodu.

Považujeme za absurdné v dobe šíriacej sa pandémie, kedy je zdravotne zabezpečená voda z verejného vodovodu nevyhnutnosťou pre dodržiavanie hygienických opatrení, zvyšovať jej cenu z dôvodu opráv súkromného majetku patriaceho k nehnuteľnosti.