Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona, ktorým sa znižovali dôchodky bývalým štátnym činiteľom

KOŠICE – Ústavný súd Slovenskej republiky rokoval o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky , ktorí napadli ústavnosť zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.

Ústavný súd prijal návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu a pozastavil účinnosť zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.

V dôvodovej správe k zákonu autori konštatujú, že predkladaný zákon je v súlade s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Nie je. Mimochodom, autori v návrhu zákone nedefinujú, čo je to benefit a ani čo je to nezaslúžený benefit.

Podľa ekonomického pojmoslovia sú benefity zamestnanecké výhody. To sú tie platby, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi mimo mzdu. Spravidla nie sú vymáhateľné ani upravované zákonom. Môžu byť peňažné, v hmotnej forme či vo forme nadštandardné služby; môžu nadobúdať rôzne podoby.

Dôkazom toho, že autori zákona nepoznajú rozhodnutia ESĽP je rozsudok súdu, ktorý zverejnil  český portál www.justice.cz. Úplné znie rozsudku nájdete cez tento odkaz.

Rozsudok opisuje prípad vojenského sudcu, ktorý bol uvoľnený bez toho, aby mu vyplatili dôchodok, ktorý mu patrí za službu v Československej armáde. Rozsudok nadobudol platnosť 26. novembra 2002.

Citujeme odôvodnenie rozsudku v jeho bodoch 32 až 34:

32. Podľa článku 3 ods. 1 sa základné práva a slobody zaručujú všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

33. Podľa článku 11 ods. 4 je vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za náhradu.

34. Článok 36 stanovuje, že každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne. Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak.