Podpis dohody o spolupráci medzi SAV a Národnou akadémiou vied Kazachstanu

BRATISLAVA – Dnes sa v Bratislave uzavrela Dohoda o vedeckej spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky.
Za kazašskú stranu dokument podpísal predseda Národnej akadémie vied Kazašskej republiky Murat Žurinov, za slovenskú stranu – predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Informuje o tom stránka Veľvyslanectva Kazachstanu v sociálnej sieti.
SAV na svojom postáli napísala, že  predmetom dohody sú najmä ciele, formy a možnosti vedeckej spolupráce. Dohoda by mala prispieť k intenzívnejšej výmene výskumných tímov či študentov. Stanovuje tiež podmienky ochrany práv duševného vlastníctva. Dohodu uzavreli obe strany na päť rokov s automatickým predlžovaním na ďalších päť rokov.
Podľa stránky Veľvyslanectva Kazašskej republiky “uzavretie tejto Dohody bude poskytovať príležitosť na posilnenie spolupráce medzi vedeckými spoločnosťami v Kazachstane a na Slovensku, vrátane v oblasti základného a aplikovaného výskumu, na uskutočňovanie spoločného výskumu v rôznych oblastiach, na odbornú prípravu na úrovni PhD. a na postdoktorandské štúdium pre zástupcov kazašských vedeckých kruhov. Perspektívne činnosti spolupráce v rámci podpísanej Dohody sa budú uskutočňovať vo forme spoločných projektov mobility, projektovej podpory výmeny vedcov a výskumných činností.”
Myšlienka uzatvorenia dohody medzi týmito dvoma akadémiami vied bola prvýkrát prerokovaná na stretnutí veľvyslanca Kazašskej republiky v Slovenskej republike Romana Vassilenka s prezidentom SAV P. Šajgalíkom 19. mája tohto roku.
„Podpísanie tejto Dohody vnímame len ako prvý krok na ceste našej spolupráce, ktorú považujeme za veľmi perspektívnu z dôvodu vedeckého a ekonomického potenciálu Kazachstanu, v hĺbke ktorého sa skrýva celá Mendelejevova periodická tabuľka,“ zdôraznil dnes prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. na slávnostnom podpisovaní. „Radi sa dohodneme na našich osobných stretnutiach, hneď ako sa zrušia reštriktívne opatrenia spôsobené pandémiou koronavírusu a situácia nám to umožní.“
„Chcel by som úprimne zablahoželať vedúcim akadémií pánovi Muratovi Žurinovovi a Pavlovi Šajgalíkovi, vedeckým spoločenstvám týchto dvoch krajín, k tomuto dôležitému kroku vpred,“ poznamenal R.Vassilenko.
„Vedeckí pracovníci sa tradične nevyznačujú rýchlosťou konania, dávajú prednosť dôkladnosti a postupnosti. Ale rýchlosť, s akou bolo rozhodnuté uzavrieť túto Dohodu, a rýchlosť, s akou ju pripravovali dve akadémie vied, pričom dôsledne a kvalitne, vyvracia tento mýtus, zaslúži si čo najhlbšiu úctu a slúži nám krásnym príkladom. Chcem veriť, že spolupráca sa bude naďalej rozvíjať týmto spôsobom – rýchlo, dôkladne a efektívne, a na vzájomne výhodnom základe,“ dodal.
Slovenská akadémie vied pozostáva z 45 nezávislých výskumných Ústavov rôznych profilov, v ktorých pracuje okolo 3 tisíc zamestnancov.
Akadémia sa aktívne podieľa na vzdelávacích aktivitách, v súčasnosti v jej v priestoroch študuje približne 500 doktorandov, vrátane 35 cudzincov.
V súčasnosti pod záštitou programu Európskej únie „ Horizont 2020“ prebieha vedecká spolupráca na projekte v oblasti nanoporéznych a nanoštruktúrovaných materiálov pre lekárske aplikácie medzi Ústavom geotechniky SAV a Ústavom problémov horenia Nazarbajevovej univerzity.