PMÚ začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov vo finančnom sektore

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 22. 3. 2024 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Pro Partners Holding, a.s., (Bratislava) nad spoločnosťou HB Reavis Investment Management S.à r.l. (Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo).

Sektor: L.68.2 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.