PMÚ SR: pokuty trom podnikateľom za uzatvorenie kartelovej dohody vo verejnej súťaži súvisiacej s dodaním technológií pre potravinársky priemysel

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, dňa 25. 7. 2023 vydal rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 236 892 eur a dvom z nich aj zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, resp. tri roky za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je zakázaná v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom do 31. 5. 2021 (zákon č. 136/2001 Z. z.).

Úrad na základe podnetu prijatého od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky začal prešetrovanie podozrenia z koordinácie podnikateľov pri predkladaní ponúk do verejnej súťaže, vyhlásenej prijímateľom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, konkrétne na dodanie technológií na zvýšenie efektivity vo výrobnom procese, uplatniteľných v pekárenskom priemysle. Na základe výsledkov prešetrovania úrad začal správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, o čom informoval prostredníctvom tlačovej správy (dostupná je na nasledujúcom odkaze: KARTELY: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnej súťaži súvisiacej s dodaním technológií v oblasti potravinárskeho priemyslu).

Následne, v správnom konaní, úrad získal informácie a podklady, z ktorých dospel k záveru, že účastníci správneho konania v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže nepostupovali samostatne, ale svoj postup koordinovali tak, aby súťaž vyhral vopred dohodnutý účastník.

Úrad uložil pokutu všetkým trom účastníkom konania. Jednému podnikateľovi pokutu znížil na základe programu zhovievavosti. Z rovnakého dôvodu mu nezakázal účasť vo verejnom obstarávaní. Zároveň tento podnikateľ využil aj inštitút urovnania, keď priznal účasť na porušení zákona a prevzal za to zodpovednosť, na základe čoho mu úrad pokutu ešte dodatočne znížil. Urovnanie využil aj druhý podnikateľ a taktiež viedlo k zníženiu pokuty. Keďže v prípade tohto podnikateľa nebol uplatnený program zhovievavosti, úrad tomuto podnikateľovi uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok. Tretiemu účastníkovi konania úrad uložil pokutu v plnom rozsahu a zároveň mu zakázal účasť vo verejnom obstarávaní na tri roky.

V tejto súvislosti úrad upriamuje pozornosť na možnosť využívania programu zhovievavosti. Tento program umožňuje úradu, aby účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž

  1. neuložil žiadnu pokutu, ak ako prvý predloží úradu dôkazy o porušení zákona alebo
  2. znížil pokutu až do 50 %, ak predloží úradu dôkazy predstavujúce pridanú hodnotu k dôkazom, ktoré úrad už má k dispozícii.

Zároveň v prípadoch využitia programu zhovievavosti úrad účastníkovi zakázanej dohody automaticky neuloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ďalšou možnosťou, ako znížiť pokutu je tzv. urovnanie podnikateľa s úradom. Ide o prípady, keď podnikateľ nemá žiadne nové dôkazy o dohode, ktorej bol účastníkom, ale aspoň prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť za takúto účasť. Účastníkovi dohody, ktorý sa urovná úrad uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok a zníži pokutu až o 50 % (vertikálne dohody), resp. o 30 % (kartely a zneužitie dominantného postavenia).

V prípade zakázaných kartelových dohôd je možné oba inštitúty, teda program zhovievavosti aj urovnanie aplikovať u podnikateľa súčasne.

Rozhodnutie úradu zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči nemu v zákonnej lehote rozklad.